Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку – класифікація бухгалтерських реєстрів за певними ознаками і встановлення загальних властивостей груп рахунків для їх вивчення і правильного застосування. Кількість об'єктів бухгалтерського обліку потребує застосування значної кількості різних рахунків. Найсуттєвішими ознаками, за якими класифікують рахунки, є:

  • показники коштів або джерел їх утворення,
  • ступінь деталізації отриманих коштів,
  • відношення рахунків до бухгалтерського балансу,
  • призначення і структура рахунків,
  • економічний зміст рахунків.

Залежно від показників коштів або джерел їх утворення розрізняють активні й пасивні рахунки. Пасивні використовують для обліку власних і залучення ресурсів банку, активні – для обліку розміщення власних і залучення коштів.

За ступенем деталізації рахунки поділяють на балансові рахунки першого і другого порядків. Рахунки першого порядку відображають укрупнені показники за визначеними економічними ознаками або особливостями здійснюваних операцій. Такі рахунки деталізують на рахунки другого порядку за видами і призначенням грошових коштів, галузевими ознаками та підпорядкованістю власників рахунків, характером розрахунково-грошових операцій. Рахунки першого і другого порядків призначені для синтетичного обліку. Аналітичний облік здійснюється на рахунках другого порядку.

Щодо бухгалтерського балансу рахунки поділяють на балансові й позабалансові. Балансові рахунки взаємопов’язані, кореспондують між собою, і облік на них здійснюється методом подвійного запису. На позабалансових рахунках методом простого запису за оприбуткуванням або видатком відповідних рахунків обліковують різні цінності й документи.

Залежно від призначення й структури розрізняють основні, регулюючі, розподільчі, калькуляційні та порівняльні рахунки, за економічним змістом – рахунки для різних видів господарських засобів, процесів і джерел утворення коштів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.