Активні рахунки

Активні рахунки – бухгалтерські рахунки, на яких ведеться облік і контроль за рухом засобів підприємства в грошовому вимірі. До них належать рахунки основних засобів, матеріалів, каси, розрахунковий рахунок та ін. Активний рахунок має форму таблиці, де справа записують залишок господарських засобів на початок місяця, господарські операції, що є причиною збільшення господарських засобів і залишок господарських засобів на кінець місяця, а зліва – господарські операції, внаслідок яких зменшуються господарські засоби. Ліва сторона рахунку називається «дебет», права – «кредит». При відкритті активного рахунку запис залишку (сальдо) господарських засобів на початок місяця здійснюється на підставі даних статей активу бухгалтерського балансу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.