І

«Інкотермс»

«Інкотермс» – збірник міжнародних торговельних термінів, пов'язаних із завантаженням, транспортуванням, вивантаженням і страхуванням товарів. Укладений на основі міжнародної торговельної практики Міжнародною торговою палатою і в редакції 1990 містить 13 термінів.

Ієрархія

Ієрархія – (гр. hierarchia – священна влада) – принцип структурної організації та спосіб побудови складних багаторівневих систем, який полягає в упорядкуванні взаємодії між рівнями – від вищого до нижчого – за наявності структурної та функціональної спеціалізації цих рівнів (їх окремих елементів), відносної самостійності. За цього принципу кожний вищий рівень та суб'єкт, який його очолює, є керуючим щодо нижчих рівнів, а на найвищому рівні здійснюються здебільшого функції узгодження, координації та інтеграції. Так, президенту фірми, корпорації (перший рівень ієрархії) підпорядковуються три-чотири віце-президенти (другий рівень ієрархії), кожному з них – окремі підрозділи і т.д.

Ігрові методи

Ігрові методи – методи психологічної підготовки управлінського персоналу, у т.ч. ділові ігри.

Ідентифікація

Ідентифікація – 1) встановлення відповідності реального об'єкта, товару поданій на нього документації, 2) розпізнавання власників активів, цінностей, інших клієнтів, а також фінансово-кредитних інститутів за допомогою коду, підпису, знака, персонального та ідентифікаційного номерів, конфіденційної або особистої інформації тощо.

Ідентура

Ідентура – це контракт, укладений між акціонерним товариством і опікуном власників облігацій. Як правило, забезпечується заставою на величину конкретної власності акціонерного товариства.

Ідея товару

Ідея товару – загальне уявлення про можливий товар, який підприємство або компанія може запропонувати на ринок.

Ізокванта

Ізокванта – лінія, яка в теорії виробничих функцій показує різноманітні поєднання витрат (факторів виробництва), необхідних для виготовлення певної кількості продукції.

Ізокоста

Ізокоста – лінія в теорії виробничих функцій (сукупності різноманітних факторів), для якої витрати виробництва постійні.

Імідж

Імідж – 1) образ товару, послуги, підприємства, фірми тощо, сукупність асоціацій і вражень про них, які формуються у свідомості покупців і які визначають їх становище на ринку, 2) образ ділової людини, уявлення про неї, її репутація.

Імітаційне моделювання

Імітаційне моделювання – числові розрахунки для отримання статистичної вибірки на математичній моделі для оцінки імовірних характеристик шуканих величин. В імітаційному моделюванні особливого значення набуває точність моделі. Зайве підвищення точності може призвести до труднощів в разі її реалізації на комп'ютері. Якщо вважати, що досліджуваний об'єкт є складною системою і взаємодії між її елементами характеризують стан системи, то цей стан може бути зафіксований упорядкованим набором чисел, в іншому випадку – вектором. У деяких випадках під імітаційною моделлю розуміють формальний математичний спосіб опису зміни станів у часі.