Потокова лінія

Потокова лінія – сукупність робочих місць, розміщених за порядком здійснення технологічного процесу і пов'язаних між собою спеціальним міжопераційним транспортом – конвеєром.

У практичній діяльності підприємств з огляду на конкретні виробничі умови, виділяють такі види потокових ліній:

1) залежно від номенклатури оброблюваних предметів – однопредметні та багатопредметні. На однопредметних потокових лініях обробляють предмети одного типорозміру протягом тривалого часу. Використовуються за стійкого випуску продукції у великих кількостях (в умовах масового виробництва). При цьому технологічний процес є постійно діючим і незмінним. Багатопредметні (багатономенклатурні) потокові лінії – лінії, за якими закріплено виготовлення кількох типорозмірів предметів, подібних між собою конструкцією і технологією виготовлення. Такі лінії використовують на підприємствах із серійним типом виробництва;

2) залежно від кількості виготовлюваних виробів – багатопредметні потокові лінії (групові та змінно-потокові). Групові – лінії, на яких спільно виготовляють групу виробів різної конфігурації. Створюються в умовах виробництва значної номенклатури технологічно однорідних виробів. Змінно-потокові – характеризуються тим, що на потоковій лінії може здійснюватися поперемінно обробка не одного, а кількох виробів. Такі лінії встановлюються для виробів з типовим технологічним процесом, розраховані на швидке і легке переналагодження при переході з одного виробу на інший;

3) за рівнем безперервності виробництва та синхронності операцій – безперервно-потокові та перервні лінії. Безперервно-потокові – лінії, на яких предмети переміщаються на всіх операціях процесу безперервно. Це найдосконаліша форма організації потокового виробництва, що характеризується жорсткою синхронністю операцій у часі, рівною або кратною тривалістю всіх операцій та безперервним рухом предметів. Такий рух має назву «паралельний». Перервні (прямопотокові лінії, операції яких не синхронізовані, тобто не вирівняні щодо продуктивності (пропускної здатності). За таких умов між окремими операціями процесу утворюються т.зв. міжопераційні оборотні заділи, і безперервність процесу порушується. Прямопотокове виробництво має переважно вільний ритм переміщення оброблюваних предметів. Його ефективність нижча, ніж за безперервного потокового виробництва;

4) за способом підтримання ритму потоку – лінії з регламентованим і вільним ритмом. Регламентований – ритм, за якого предмети передаються з операції на операцію через точно фіксований час. Він є типовим для безперервного потокового виробництва, підтримується за допомогою конвеєра, світлової або звукової сигналізації. Вільний ритм – ритм, який створюється та підтримується самими працівниками, характерний для перервно-потокових ліній.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.