Потік товарів

Потік товарів – сукупність товарів, які розглядаються в процесі виконання над ними різноманітних торгово-технологічних, логістичних та інших операцій протягом певного часового інтервалу. Потік товарів має розмірність (кількість (маса, обсяги), поділена на час) і вимірюється в натуральних показниках (т/міс, од./день та ін.). Для кількісного визначення потоку товарів найчастіше використовують показник потужності вантажопотоку – кількість товарів, що проходять через певну дільницю за одиницю часу (в т/год).

Певною мірою характеризують потоки товарів їх інтенсивність і напрямок потоку. Коли потік товарів віднесено не до інтервалу часу, а до певного моменту часу, він стає товарним запасом.

 

Потік товарів у сфері обігу класифікують за номенклатурою (одно- і багатопродуктові потоки); за транспортно-технологічними характеристиками вантажів у процесі транспортування і навантажувально-розвантажувальних робіт (великогабаритні, важковагові, легковагові, негабаритні, сипкі, наливні, тарно-упаковані, поштучні та ін.); за способом затарювання (у контейнерах, на піддонах, у ящиках, тюках, мішках та ін.).

Для характеристики специфіки потоків товарів виділяють такі їх різновиди: за відношенням до досліджуваної логістичної системи, у складі якої функціонує підприємство торгівлі, – внутрішні і зовнішні; за рівнем неперервності – неперервні і дискретні; за рівнем регулярності – детерміновані і стохастичні; за рівнем стабільності – стабільні і нестабільні; за рівнем мінливості – стаціонарні і нестаціонарні; за характером переміщування елементів потоку – рівномірні і нерівномірні; за періодичністю – періодичні і неперіодичні; за ритмічністю зміни параметрів потоку – ритмічні і неритмічні; за рівнем керованості – керовані і некеровані; за рівнем складності – прості (диференційовані) і складні (інтегровані); за рівнем упорядкованості елементів – ламінарні і турбулентні.

Потоки товарів у підприємствах торгівлі – це рух товарів від моменту їх надходження на це підприємство до моменту їх відпуску покупцям (оптовим, роздрібним). На підприємствах оптової торгівлі потік товарів охоплює потік товарів на дільницях розвантажування, зберігання, комплектування та виконання інших складських операцій; на підприємствах роздрібної торгівлі – систему взаємопов'язаних, послідовно виконуваних операцій із товаром з моменту його надходження до моменту передання проданого товару покупцеві.

Основні напрями оптимізації потоку товарів – скорочення тривалості виконання операцій торгово-технологічного процесу складів або магазинів; недопущення зустрічних потоків товарів; регламентація руху товарів завдяки розробці технологічних карт і графіків; паспортизація та економіко-математичне моделювання торгово-технологічного процесу та його окремих операцій. Паспортизація потоків товарів на підприємствах торгівлі здійснюється розробкою технологічних карт вантажопотоків, у яких описують (визначають) послідовність операцій товаропросування з метою уникнення операцій, що ускладнюють цей процес.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.