Платоспроможність підприємства

Платоспроможність підприємства – це здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов’язання перед кредиторами. Отримати кредит у банку підприємство може на підставі кредитного договору, в якому визначено обов’язки кожної із сторін, умови надання кредиту (передусім його термін і умови погашення), відповідальність учасників за невиконання узятих зобов’язань та ін. Для вчасного повернення кредиту підприємство має бути платоспроможним, тобто мати джерела для його погашення – власні кошти й кошти, своєчасно отримані від реалізації запланованих обсягів збуту товарів і послуг, а також від виконаних робіт.

Істотну роль у платоспроможності підприємства, його стабільності відіграє дотримання ним принципів фінансування. Зокрема, інвестиції з тривалими термінами окупності повинні фінансуватися за рахунок довготермінових фінансових надходжень, найбільш ризикові інвестиції (в т.ч. капіталовкладення) – за власні кошти. Стабільність платоспроможності підприємства визначають за допомогою коефіцієнта заборгованості:

коефіцієнт заборгованості = Сума заборгованості / Власний капітал (або загальна сума активів)

Оптимальне відношення заборгованості до власного капіталу неоднакове для підприємств різних галузей промисловості. За регулярних грошових надходжень коефіцієнт заборгованості вищий. Найадекватніший він для підприємств-виробників. Конкретизацією цього показника є коефіцієнт заборгованості для довготермінових кредитів: відношення довготермінової кредиторської заборгованості до власного капіталу плюс довготермінова кредиторська заборгованість. Ці показники характеризують співвідношення залученого і власного капіталів у структурі капіталу підприємства. Синтезуючий показник такого співвідношення – коефіцієнт власності як відношення власного капіталу до всього капіталу підприємства (власний та залучений капітал). Про стабільність підприємства, його платоспроможність свідчить коефіцієнт власності, не нижчий 60%.

Ще конкретнішим показником платоспроможності підприємства є відношення грошових коштів, отриманих від господарської діяльності за рік (або річного грошового потоку), до загальної суми кредиторської заборгованості. За рентабельної роботи підприємства річний грошовий потік складається з чистого прибутку та амортизації. Річний грошовий потік підприємства також можна зіставляти з довготерміновою кредиторською заборгованістю.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.