Р

Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок – обов'язковий щорічний внесок на біржі, який сплачують усі учасники біржової торгівлі. На біржах США наприкінці 80-х реєстраційний внесок становив для брокерів 25 дол., для асоційованих осіб – 35, для консультантів та операторів товарного пулу – 50, для представляючих брокерів – 70, для комісійних домів – 275 дол.

Реальна інфляція

Реальна інфляція – функціональний тип інфляції, що формується не під впливом грошових (формальних) факторів, а під впливом негрошових (реальних) факторів. Основні з-поміж них вдосконалення технічної й технологічної структури національної економіки (інвестиційні товари з вищою продуктивністю, ефективністю, якістю мають або повинні мати вищу ринкову ціну), вдосконалення або розвиток продукції (споживчі товари з вищою якістю мають більшу цінність, вартість, а отже, повинні мати вищу ринкову ціну) У результаті своєї сукупної дії негрошові фактори спричиняють певне зростання сукупних ринкових цін, тобто інфляцію, яка не є традиційною формою чи типом інфляції, а визначається як реальна інфляція. У чистому вигляді вона формується внаслідок удосконалення й розвитку продукції, тому можна вважати, що реальна інфляція є безпосередньою функцією цього процесу. Чимало економістів вважають, що загальний рівень інфляції формується під впливом попиту, пропозиції (грошових витрат) і монетарного фактора й не виділяють таких типів інфляції, як номінальна та реальна. Визнається існування лише загального рівня інфляції, що розвивається під впливом цих трьох грошових факторів. Такий підхід теоретично й метрологічне неточний і не підтверджується сучасним розвитком більшості розвинутих країн світу. Якби реальна інфляція як специфічного типу зростання сукупного рівня цін не існувало й загальний рівень інфляції зводився б лише до інфляції номінальної (формальної), то індекс зростання ринкових цін та індекс девальвації національної грошової одиниці збігалися б (якщо показник індексу девальвації брати в його плюсовому значенні). Тільки в такому випадку загальний рівень інфляції формується на основі номінальної інфляції. Ототожнення загальної і номінальної інфляції як поодинокий випадок можливе лише в економічних системах, в яких не відбувається будь-який розвиток або вдосконалення продукції, точніше, ні вдосконалення, ні погіршення якості продукції. Однак сучасний розвиток найрозвинутіших національних економічних систем свідчить, що темпи зростання сукупного рівня цін значно вищі, ніж темпи знецінення національної грошової одиниці.

Реальна вартість

Реальна вартість – один із методів метрологічного відображення величини вартості товарів, послуг та інших інгредієнтів виробництва й економіки. Має дві інтерпретації.

Реальний економічний вимір

Реальний економічний вимір – один із функціональних видів економічного виміру. Від номінального економічного виміру різниться тим, що дає можливість, по-перше, виявити міру впливу певних елементів економічної системи на результативність її функціонування і, по-друге, виявити зміни фізичної динаміки цих елементів, а не лише їх номінального цінового обсягу. Не існує однозначного трактування реального економічного виміру. Одні економісти вважають, що реально виявити величину певного елемента економічної системи – означає виявити ступінь його впливу на результативність її функціонування. Інші обстоюють думку, що реальний економічний вимір полягає в тому, щоб виявити зміну його обсягу і в цій зміні відобразити також зміну його фізичного обсягу. Обидва трактування не суперечать одне одному і мають право на існування. Згідно з першим реально виявити вплив певного елемента економічної системи на результативність її функціонування можна лише за допомогою такого економічного параметра, як економічних ефект, корисність, дохідність.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія – комісія, створена на загальних зборах акціонерної компанії, організації або установи для контролю за діяльністю адміністрації.

Револьверна кредитна картка

Револьверна кредитна картка – кредитна картка, яка поновлюється в міру погашення боргу за допомогою кредиту.

Регіональна економіка

Регіональна економіка – галузь економічної науки, яка вивчає закони й закономірності суспільного відтворення механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. Виникла передусім на основі економічної географії. Оскільки складові елементи процесу відтворення – безпосереднє виробництво, обмін, розподіл, споживання предметом регіональної економіки є системні закони та закономірності властиві усім сферам відтворення на регіональному рівні загалом, у кожній із цих сфер зокрема. До них відносять закон відповідності виробничих відносин або відносин економічної власності, що формується на рівні регіонів рівню, характеру та структурі продуктивних сил, закон планомірного розвитку регіонів закон пропорційного розвитку регіонів та ін. Вони діють лише у країнах, які проводять раціональну регіональну політику (охоплює проблеми державного устрою, тобто оптимального поєднання унітаризму та федералізму, а отже, централізації та розширення прав і обов'язків регіонів у межах чинної Конституції та законодавства місцевого самоврядування й територіальної організації виконавчої влади управління економічними, соціальними, правовими, національними, культурними, ідеологічними та іншими явищами і процесами в межах окремих територій та адміністративно-територіальних одиниць з метою органічного поєднання загальнодержавних та регіональних інтересів тощо) за допомогою економічних, правових та адміністративно-організаційних важелів і методів.

Резервний капітал

Резервний капітал – частина власного капіталу компанії, що утворюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку і використовується для збільшення основного капіталу, покриття збитків, виплати дивідендів та інших цілей.

Рекламна кампанія

Рекламна кампанія – комплекс заходів з рекламування товарів та послуг, що здійснюються за розробленою програмою у певний період.

Головними етапами рекламної кампанії є:

  • підготовчий (визначення мети, вивчення якості товару, дослідження ринків, розробка ідеї та концепції кампанії, визначення місця і часу й проведення та обсягів необхідних витрат),
  • основний (формування позитивної думки про товари та послуги, порівняння конкурентоспроможності з іншими аналогічними товарами та здійснення продаж з мінімальними витратами коштів на рекламу),
  • завершальний (комплексний аналіз попередніх двох етапів, підведення підсумків та розробка рекомендації на наступний період).

Рекультивовані землі

Рекультивовані землі – відпрацьовані землі, які знову приведено до стану, придатного для використання в сільському лісовому водному господарстві тощо.