У

Умовна заставна

Умовна заставна – заставна, за якою особа, яка передає право власності на майно, зберігає за собою право на його повернення.

Універсальний банк

Універсальний банк – банк, який здійснює всі основні види банківських операцій, крім емісії банкнот депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, довірчі.

Унітарна держава

Унітарна держава – форма державного устрою, за якої територія держави не має у своєму складі федеративних одиниць (такими одиницями у США є штати, у ФРН – землі, у Швейцарії – кантони, в Росії – автономні республіки), а поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (області, райони, департаменти). Україна є частково федеративною державою, оскільки до її складу входить Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, відповідні органи управління, бюджет тощо.

Уповноважений банк

Уповноважений банк – банк, який отримав спеціальний дозвіл на здійснення певних банківських операцій, банк, що представляє інтереси уряду країни в міжнародних валют но-кредитних організаціях, банк, в якому розміщено бюджетні засоби.

Управлінські ігри

Управлінські ігри – ігрове моделювання, яке передбачає використання здатності людини імітувати поведінку інших людей у реальних ситуаціях конфлікту інтересів. Управлінські ігри – різновид імітаційних ігор, їх проводять з метою навчання і тренування, дослідження процесів прийняття рішень взагалі й управлінських зокрема. В основі сучасного ігрового моделювання – гра в шахи, що імітує битву двох армій. Цю гру та її модифікації успішно використовують для підготовки й аналізу військових операцій з середини XVII ст. Проведена у 1955 Мічиганським університетом конференція з військових ігор за участю військових та цивільних дослідницьких організацій і університетів довела їх високу ефективність.

Управлінські кадри

Управлінські кадри – працівники сфер матеріального та нематеріального виробництва, діяльність яких пов'язана з виконанням функцій управління виробництвом.

Розрізняють три основні ланки управлінських кадрів:

  • керівники – мають право приймати рішення і керують їх втіленням у практику;
  • фахівці – здійснюють підготовку різних варіантів рішень та беруть участь в їх реалізації;
  • допоміжний персонал – займається збором інформації, підготовкою документів для керівників і фахівців.

Управлінський аудит

Управлінський аудит – це вивчення й оцінка господарських операцій для вироблення рекомендацій з економного й раціонального використання ресурсів, досягнення кінцевого результату та розробки політики підприємства (організації) для прийняття ефективних управлінських рішень.

У зарубіжній економічній літературі управлінський аудит називають і ще операційним, виробничим або аудитом господарської діяльності.

Управлінський персонал

Управлінський персонал – керівники, працівники апарату управління, спеціалісти організацій, підприємств та їх структурних підрозділів.

Учасники біржової торгівлі

Учасники біржової торгівлі – особи, які беруть участь у біржових операціях як члени біржі. Основний принцип функціонування фондової чи товарної біржі – принцип добровільної участі, тобто право членів біржі самостійно вирішувати питання про членство. Основні форми членства на біржі постійна тимчасова, денна. Згідно з ними визначається статус члена біржі, що регламентує участь у роботі виборних органів правління біржі, права на отримання комерційної інформації, розміщення реклами у виданнях, що належать біржі, тощо.