Стратегія формування інвестиційного потенціалу підприємств

Аналіз проблем, що виникають сьогодні в економіці України, дозволяє зробити висновок про те, що вони значною мірою концентруються в інвестиційній сфері, а продовження спаду ділової активності посилює негативні тенденції. Зношеність основних засобів, вибірковість державної підтримки, зменшення бюджетного інвестування та ускладнення доступності кредитних ресурсів ставлять підприємства перед необхідністю пошуку інших шляхів фінансового забезпечення розвитку.

Питома вага капітальних інвестицій у ВВП України у 2012 році склала 18,7%, що менше, ніж рекомендований рівень (30%). За січень-вересень 2013 р. відбулося скорочення обсягу капітальних інвестицій по Україні на 12,3% порівняно з відповідним періодом 2012 р. Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких в січні-вересні 2013 р. профінансовано 63,9 % капітальних інвестицій. Обсяги іноземного інвестування капіталовкладень склали лише 1,6% у структурі капітальних інвестицій за січень-вересень 2013 р. Тому посилення інвестиційної активності в реальному секторі економіки має принципове значення для оновлення виробничого потенціалу. Без активізації інвестиційного процесу вихід з кризової стадії практично неможливий, що неодноразово підтверджувалося попередніми економічними циклами.

Інвестиційна діяльність є основою стійкого розвитку підприємств. Всі напрями і форми інвестиційної діяльності підприємства реалізуються за рахунок інвестиційних ресурсів. Здійснення інвестицій будь-якого типу передбачає вирішення питання з визначення можливих джерел їх формування і способів ефективного використання. Визначальний вплив на ефективність інвестиційної діяльності підприємств має інвестиційний потенціал. Інвестиційний потенціал підприємства слід розглядати з двох сторін: зовнішньої – інвестиційна потужність; внутрішньої – інвестиційна привабливість. Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно дотримуватися політики гармонізації обох складових інвестиційного потенціалу. Це завдання обумовлено тим, що довгострокова конкурентоспроможність підприємства на інвестиційному ринку залежить від спроможності своєчасно розпізнавати релевантні зміни в конкурентному середовищі та розвивати ресурси, адекватно до цих змін. Звідси, основною метою в процесі управління рівнем інвестиційного потенціалу є прагнення наблизити рівень зовнішнього показника – інвестиційної привабливості до внутрішнього параметра – інвестиційної потужності підприємства. Основним етапом цього процесу повинне стати узгодження інтересів власників бізнесу, керівництва і працівників у збереженні та стійкому розвитку підприємства.

Розробку стратегії формування і стійкого накопичення інвестиційного потенціалу пропонується здійснювати в такій послідовності (див. рис.): оцінка рівня інвестиційного потенціалу підприємства, його інвестиційної потужності та привабливості; визначення обмежень і орієнтирів стратегічного розвитку; виділення об'єктів реструктуризації; формування комплексу стратегічних альтернатив; розробка рекомендацій щодо гармонізації складових інвестиційного потенціалу; розробка стратегій підвищення інвестиційної потужності, привабливості та інвестиційного потенціалу підприємства.

Розробка стратегії формування і стійкого накопичення інвестиційного потенціалу підприємств

Рівень інвестиційної потужності відображає наявність у підприємства можливостей ефективного освоєння отриманих ресурсів для задоволення потреб споживачів. Показником інвестиційної потужності є співвідношення попиту і фактичного обсягу виробленої продукції. У випадку перевищення фактичного обсягу виробленої продукції над попитом цей показник відображає рівень невикористаної інвестиційної потужності та свідчить про необхідність перевірки ефективності використання ресурсів.

Інвестиційну привабливість характеризують показники, що визначають «попит» на підприємство як об'єкт інвестування. Рівень інвестиційної привабливості відображає ступінь покриття потреб фінансово-господарської діяльності підприємства за рахунок зовнішніх інвесторів. Він розраховується як співвідношення величини зовнішніх інвестицій і сукупних витрат на забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності та її розвиток.

Запропонований підхід до розробки стратегії формування інвестиційного потенціалу підприємства дозволяє забезпечити гармонізацію внутрішньої і зовнішньої його складових.

Джерело: Басов М.Г. «Стратегія формування інвестиційного потенціалу підприємств»