Фінансово-правова та кримінальна відповідальності: спільні риси і відмінності

Переважна більшість робіт, в яких досліджується проблема фінансово-правової відповідальності, присвячена відмежуванню її від інших видів юридичної відповідальності, зокрема від кримінальної відповідальності, з якою її переважно ототожнюють. Основними аргументами прибічників самостійності фінансово-правової відповідальності є: наявність специфічних ознак, притаманних цьому виду юридичної відповідальності, які зумовлені особливостями фінансового права, інститутом якого вона є, а також фактичне закріплення заходів фінансово-правової відповідальності в законодавстві, їх самостійність щодо заходів інших видів юридичної відповідальності.

Обидва ці види юридичної відповідальності мають публічно-правовий характер, спільність об’єктивної та суб’єктивної сторони підстав застосування, проте незважаючи на це, між ними є багато відмінностей за наступними критеріями.

За нормативними підставами застосування:

 • Законодавство про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права. Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом України.
 • Законодавство про фінансово-правову відповідальність складається з законів (Податковий кодекс, Бюджетний кодекс, Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закон України «Про банки і банківську діяльність», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»), так і в підзаконних нормативно-правових актах («Положення про валютний контроль» затверджене Постановою правління Національного Банку України, Постанова Національного Банку України «Про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» та ін.

За фактичними підставами застосування:

 • Фактичною підставою застосування фінансово-правової відповідальності є вчинення фінансового правопорушення.
 • Фактичною підставою застосування кримінальної відповідальності є вчинення діяння, яке містить усі ознаки складу злочину. Злочином відповідно до Кримінального кодексу України є суспільно небезпечне, винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Злочин на відміну від фінансового правопорушення має значно вищу ступінь суспільної небезпечності на шкідливості.

За метою відповідальності:

 • Метою кримінальної відповідальності в першу чергу є покарання злочинця, здійснення шляхом засудження на нього виховного впливу та попередження вчинення злочинів (спеціальна та загальна превенція).
 • Метою фінансово-правової відповідальності є як покарання, так і компенсація збитків, завданих фінансовим правопорушенням. Фінансово-правові санкції як основні заходи фінансово-правової відповідальності поєднують в собі компенсаційну та каральну цілі.

За колом суб’єктів відповідальності:

 • Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
 • Суб’єктом фінансового правопорушення може бути як фізична, так і юридична особа.

За органами, на які покладено обов’язок застосовувати заходи відповідальності та процедурою застосування:

 • Притягнення до кримінальної відповідальності здійснюється на підставі вироку суду загальної юрисдикції.
 • Притягнення до фінансово-правової відповідальності відбувається на підставі рішення уповноважених органів держави, зокрема, за банківські правопорушення фінансово-правові санкції застосовуються Національним банком України.

За характером санкцій та правових наслідків застосування відповідальності:

 • Покарання, як захід кримінальної відповідальності, уявляє собою обмеження особистого та (або) майнового характеру.
 • Фінансово-правові санкції носять переважно майновий характер. Фінансово-правові санкції, які застосовуються за банківські правопорушення, носять, як майновий, так і організаційний характер.

Відповідальність у кримінальному праві також передбачає застосування як основних, так і додаткових покарань (конфіскація майна), що не є характерним для фінансово-правової відповідальності.

Аналіз наведених відмінностей дозволяє зробити висновок, що при наявності схожих рис, фінансово-правова та кримінальна відповідальність носять самостійний одна від одної характер, а основоположним критерієм їх розмежування є ступінь суспільної небезпечності та шкідливості підстав їх застосування.