Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії

Управлінське рішення – вибір, який робить керівник, щоб виконати обов’язок, відповідно до посади, яку він обіймає. Слід відзначити, що управлінське рішення являється результатом аналізу керівником діяльності підприємства, як системи, та діями, які спрямовані на ефективне подолання проблем та труднощів на підприємстві задля досягнення певної мети.

В певній мірі, прийняття рішень – це наука і мистецтво. Такий підхід пояснюється важливістю прийняття рішень на туристичному підприємстві, адже перед тим, як прийняти рішення, здійснюється виявлення усіх проблем. Рішення не тільки процес, а й один із видів розумової діяльності і прояву волі людини.

Уміння керівником правильно приймати рішення визначає чіткість досягнення поставлених цілей та впливає на успіх туристичного підприємства. Основне завдання керівника – уміння так організувати процес розробки і прийняття управлінських рішень, щоб з високим ступенем вірогідності ухвалювалися ефективні управлінські рішення. Тому керівник, який «все знає сам», може опинитися просто небезпечним: зарозумілість, самовпевненість, видимість обізнаності можуть перешкодити йому прийняти вірне рішення.

Варто відзначити, що у сфері послуг існують внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на якість управлінських рішень. До зовнішніх чинників можна віднести такі, як культурні цінності, демографія, соціальний статус клієнтів, референтні групи, домашнє господарство й маркетингові впливи. Очевидно, вони впливають на поведінку клієнтів і повинні враховуватися в процесі вибору управлінських рішень. Фактори внутрішнього середовища визначають прагнення до реалізації місії підприємства і його можливостей, а отже, формують напрямок пошуку кращого рішення і разом з тим накладають на нього обмеження. До внутрішніх факторів, зокрема, відносять професійно-кваліфікаційний склад працівників підприємства, конкурентоспроможність послуг або виробів, виробничі потужності (продуктивність) підприємства, накопичений або очікуваний запас матеріально-технічних і фінансових ресурсів, інформаційно-технічне і програмно-алгоритмічне оснащення управлінської діяльності менеджерів тощо.

Розглянемо детальніше чинники, що впливають на процес ухвалення управлінських рішень:

 1. Особисті оцінки керівника. До таких можна віднести: особистий досвід, вікова категорія, особливості характеру, освіта тощо. Можна сказати, що кожна людина володіє своєю системою цінностей, яка визначає її дії і впливає на ухвалення рішень. Наприклад, керівник, для якого головне - прибуток, не буде реконструювати підприємство, щоб було зручно працівникам. Таким чином, на процес прийняття рішень досить істотно впливають особисті якості менеджера, його знання та вміння, професіоналізм та життєвий досвід, характер, темперамент, симпатії й антипатій, уподобання, смаки, розуміння особистого престижу тощо, а також їхній емоційний стан, самопочуття, настрій. Керівник, що приймає рішення, може бути переконаним, принциповим борцем, упевненим у важливості і суспільній корисності дорученої йому справи, або може мати риси кар'єриста, що виявляє активність заради особистого висування; мати якості новатора, що сміло упроваджує все передове й ефективне, або, навпаки, консерватора, якому важко відмовитися від звичних методів, навіть якщо вони явно застаріли; мати сильну волю, рішучість і наполегливість в досягненні поставлених цілей або бути людиною, не спроможною піти «проти течії»; діяти імпульсивно або з розрахунком, обдумано; легко або важко входити в нову обстановку і т.д. Такі особисті риси менеджера сильно впливають на оцінку вихідної для ухвалення рішення ситуації, особливо в умовах дефіциту часу. Неправильна оцінка ситуації може бути наслідком сильного збудження (гніву, страху), коли людина не спроможна враховувати всі обставини і викривлено уявляє собі обстановку. У результаті рішення приймаються на основі не об'єктивного, а перекрученого, суб'єктивного уявлення про дійсність.
 2. Ризики у прийняті рішень. Щоб зменшити ризик, керівник при обґрунтуванні рішень повинен мати у своєму розпорядженні достатню інформацію.
 3. Інформаційне обмеження. Керівник повинен вирішити, чи суттєва вигода від додаткової інформації, наскільки важливе саме рішення, чи пов'язане воно із значними ресурсами організації чи з незначними коштами.
 4. Засоби праці. Розуміються причини, які приводять до оптимізації управлінської діяльності при застосуванні автоматизації процесу управління.

Варто висвітлити ті чинники, що впливають на прийняття менеджерами неякісних управлінських рішень. До таких можна віднести:

 • значний обсяг рішень, що приймаються керівниками;
 • рішення, що приймаються, не ув'язуються з попередніми або дублюють існуючий організаційний порядок;
 • трансформація мети рішення у процесі його руху по ієрархічних рівнях управління;
 • прийняття псевдорішень, тобто таких рішень, які не мають конкретного змісту;
 • відсутність процедури узгодженості рішень з виконавцями;
 • встановлення нереальних термінів для виконання роботи;
 • незначна кількість інноваційних та стратегічних рішень, що приймаються керівниками;
 • недостатнє інформаційне забезпечення прийняття рішень;
 • прийняття рішень під впливом емоцій;
 • прийняття рішень без урахування можливостей ризику і попередження його наслідків;
 • прийняття рішень на основі компромісу або для примирення різних точок зору.

Щоб бути ефективними, управлінські рішення повинні відповідати певним вимогам:

 • бути науково обгрунтованими, тобто базуватися на використанні законів та закономірностей юриспруденції, теорії управління, педагогіки, психології; враховувати останні наукові досягнення; грунтуватися па всебічному аналізі певної проблеми;
 • бути своєчасними, тобто прийматися тоді, коли цього вимагає конкретна проблема. Затримка щодо прийняття управлінського рішення може негативно вплинути на результативність організації, породжувати відчуття незадоволення в учасників управлінської взаємодії, втрату додаткових можливостей для оптимізації діяльності;
 • бути чітко сформульованими, тобто стисло і зрозуміло відображати зміст проблеми і способи її розвʼязання; називати конкретних осіб, відповідальних за ті чи інші напрями та види діяльності; визначати конкретний термін, протягом якого проблему потрібно вирішити;
 • бути реальними для виконання, тобто враховувати наявність умов для розвʼязання тих чи інших проблем;
 • передбачати механізм контролю виконання, оскільки сам факт прийняття рішення ще не гарантує обовʼязковість його виконання.

Отже, в даній статті здійснено теоретичне обґрунтування чинників, що впливають на якість управлінських рішень. Проаналізувавши все, вищеперераховане, можна відмітити, що на прийняття управлінських рішень найважливіший вплив мають фактори, такі як: середовище прийняття рішень, інформаційне забезпечення, поведінка менеджера, наявність ефективних комунікацій тощо.

Джерело: Сідельнікова А.О., Дзюба Т.А. «Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії»