Вдосконалення системи управління персоналом на підприємствах машинобудування

У сучасних умовах діяльності підприємств персонал є одним з найбільш складних об’єктів керування. Завдяки йому відбуваються принципові зміни щодо формування системи управління персоналом. Вдосконалення цієї системи на машинобудівних підприємствах повинно відбуватись комплексно, адже національні машинобудівні підприємства у переважній своїй більшості є класичними корпоративними організаціями. Як правило, корпоративна організація – це замкнута група людей, доступ у яку є обмеженим, а централізація і авторитарність керівництва – максимальні. З розвитком науково-технічного прогресу, інформаційної революції, впровадженням маркетингових концепцій на ринку почали з’являтися нові організації за типом взаємодії з людьми.

Нами було визначено на відповідній вибірці машинобудівних підприємств, а саме: ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», Sumitomo Electric Boednetze, ОСП Корпорація ВАТРА, ПАТ «Техінмаш», ТОВ «Шредер», ТзОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», ДП «Красилівський агрегатний завод», ВАТ Одеський машинобудівний завод «Червона Гвардія», ПАТ «Мотор Сич», що їх організаційна структура відноситься до лінійно-функціонального типу з певними перевагами та недоліками, що наведено у таблиці:

Переваги та недоліки лінійно-функціональної організаційної структури національних машинобудівних підприємств

Традиційними функціональними блоками національних машинобудівних підприємств є підрозділи виробництва, комерційної діяльності та фінансів. Незважаючи на низку переваг, відображених у таблиці, лінійно-функціональна організаційна структура досліджених машинобудівних підприємств містить досить серйозні недоліки, що можуть призвести до низького рівня мотивації, зниження професіоналізму менеджерів, слабкої координації між ланками і, у кінцевому випадку, до поганого досягнення організаційних цілей.

Основною вимогою часу для формування високоефективної системи управління персоналом є зміна пріоритетів роботи кадрових підрозділів. Якщо раніше керівники підрозділів з управління персоналом переважним чином були зацікавлені у економії витрат, пов’язаних із утриманням працівників на виробництві, то тепер на передній план виходять питання розвитку персоналу, підвищення прихильності працівників до підприємства.

Отже, формування системи управління персоналом вимагає докорінної зміни стилю управління та створення нової корпоративної політики у цілому. У цьому контексті варто визначити нові цілі формування системи управління персоналом національних машинобудівних підприємств:

Дерево цілей машинобудівних підприємств щодо вдосконалення формування системи управління персоналом

Звідси можна зробити висновок, що передусім потрібно змінити існуючу практику функціонування традиційних служб з управління персоналом та перетворити у своєрідний центр розвитку машинобудівного підприємства. Розширити зони відповідальності підрозділу з управління персоналом машинобудівного підприємства, насамперед розширити кількість його функцій, а також сфери впливу.

Джерело: Редьква О.З. «Визначення основних цілей щодо вдосконалення системи управління персоналом на підприємствах машинобудування»