Передумови економіки: потреби, ресурси

Необхідність постійно задовольняти потреби – властивість людського суспільства, кожної людини. Потреби різноманітні. Їх можна класифікувати по різним критеріям:

 • потреби у засобах існування, тобто благах, що задовольняють життєво важливі потреби людей (їжа, одяг, житло та ін.);
 • потреби у соціально-культурних засобах життя людини (освіта, культура, дозвілля та ін.);
 • потреби у засобах діяльності (предмети для виробництва товарів, послуг та ін.);
 • потреби у задоволенні соціально-престижних благ (туристські послуги, предмети розкоші та ін.).

Можливі і інші класифікації потреб: по виду задоволення (індивідуальні, колективні); по альтернативності задоволення потреб і т.д.

З точки зору економіки особливо важливо відмітити принципову якість динаміки потреб – з розвитком суспільства відбувається зростання і постійна зміна потреб за їх структурою, якістю і кількістю. З’являються не тільки нові потреби, але і відмирають старі, змінюється співвідношення між видами потреб і т.д. Це находить відображення у законі підвищення потреб. Як блага можуть виступати речі, що мають предметну матеріальну форму (предмети харчування, одяг і т.д.), послуги (перукарень, транспорту, телебачення і т.д.). В силу складної структури і безлічі потреб неминуча диференціація благ за їх речовими якісними характеристиками і безліччю властивостей.

Хоча потреби безпосередньо задовольняються як створеними людиною, так і дарованими природою благами, однак, можливості для постійного задоволення потреб створюються лише дякуючи наявності у країні, суспільстві, окремих людей ресурсів.

Ресурси – це можливості, які є у суспільстві, для створення благ і задоволення потреб. Ресурси різноманітні і можуть бути класифіковані по різному:

 • природні, тобто що мають у суспільстві запаси корисних копалин, природних умов життя (благо сприятливі умови для сільського господарства, вигідне економічне положення);
 • створені і накоплені попередніми поколіннями для виробничої діяльності і споживання, тобто що вже є підприємства, транспортні системи, житлові будинки і т.д.;
 • людські – з їх досвідом, кваліфікацією, рівнем освіти, а також підприємницькими здібностями;
 • грошові, золотовалютні та ін.

Можливі і інші класифікації ресурсів. Наприклад, по альтернативності можливостей їх використання, взаємозаміщення, вичерпності і невичерпності у даний період часу і т.д. Однак, незалежно від типу класифікації, всі ресурси мають спільне – вони характеризують вихідну і основну передумову економічної діяльності: наявність ресурсів необхідної якості і різноманітності – вихідна умова для створення благ і, отже, задоволення потреб.

Джерела:

 1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
 2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
 3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
 4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
 5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.