Канонічна форма функціональної матриці управління

Канонічна форма функціональної матриці управління – матриця, побудована за різноманітними правилами, що в сукупності дають достатній опис простору, який виступає як загальний закон природи і відображає водночас функціональні залежності людини. Канонічна форма функціональної матриці управління дає підставу стверджувати, що сама людина – найбільше узагальнення, яке виникло на Землі з навколишнього простору радіусом щонайменше в 1 млрд. світлових років. За сучасного стану накопичення знань про генетику рухів та інформаційне забезпечення колишніх перетворень можна створювати теоретичний конформізм (подібність), який би пізніше дав змогу будувати точне відображення людини. Отже, йдеться про значне наближення до вирішення проблем штучного інтелекту засобами науки.

Канонічна форма функціональної матриці управління описує процеси природи стосовно явищ економіки, які узагальнюють якнайширший спектр рухів у просторі, тобто йдеться про ощадливе витрачання речовини, простору і часу. Наприклад, найпоширенішою матеріально-речовинною формою космічного простору є куля, яка має найменшу з можливих площ поверхні. Проте коло, по якому рухається значна частина кулястих об'єктів простору, є довжиною, що обмежує найбільшу з можливих площу поверхні вписаних фігур. Канонічна форма функціональної матриці управління побудована на дії сукупності послідовних правил окремих формальних елементів виробництва – події, роботи, процеси, продукти, споживання та аналогічні їм елементи впливу на виробництво: пошук, приймання, обробка, рішення, виконання, які виокремлено з практичного досвіду та величезної кількості джерел з економіки та управління. Вони дають змогу аксіоматичної побудови всіх суттєвих структур суспільного виробництва, відтворюючи функціональний проект людини. Канонічна форма функціональної матриці управління утворюється в матричному обчисленні реальних подій складним рядом послідовних змінних форм, що описуються бінарними «матрицями виробництва» на зразок роботи пошуку, роботи приймання та аналогічні їм «матриці впливу» на них пошуку подій, пошуку робіт, пошуку процесів з наступним ускладненням такого відтворення дійсності, яке переходить у матриці функцій: планування, організації, координації, безперервності та контролю. В усіх типах матриць їх елементи можуть нескінченно близько відтворювати всі залежності реального стану. Загальність канонічної форми функціональної матриці управління відображає весь спектр різноманітних природних рухів та підтверджується в геометри, теорії натуральних чисел, багатьох інших розділах математики, а також у практичній побудові людської мови, в музиці, у всіх структурах, що потребують послідовного впорядкування.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.