Логістичне управління підприємством: теоретичний аспект

Розвиток ринкових процесів в Україні вимагає створення нових систем управління підприємством, аби максимально ефективно використовувати наявні ресурси, зміцнюючи при цьому свою позиції на висококонкурентному ринку. Таке реформування викликане входженням України до світового економічного простору як рівноправного економічного партнера, що ставить перед вітчизняними підприємствами досягнення певного рівня розвитку задля свого ефективного функціонування, задоволення власних потреб та потреб споживачів.

Пошук інноваційних моделей розвитку й управління підприємством, однією з яких є застосування логістичного підходу до управління підприємством, є важливою умовою досягнення стійкої конкурентоспроможності на ринку. Незважаючи на значну кількість наукових праць з проблеми логістичного управління, його стан на підприємствах України знаходиться на початковому етапі свого розвитку, що обумовлює необхідність ще більш поглибленого вивчення та акцентування уваги на необхідності вдосконалення системи управління, адекватної умовам сьогодення.

Більшість науковців ототожнює концепцію логістики з логістичним управлінням, і тільки деякі розмежовують ці поняття. Таким чином, сьогодні існує два підходи до логістичного управління: перший підхід розглядає те, що логістика повинна передбачати лише виконання функцій планування: розробку механізму та структури управління рухом потоків; другий підхід передбачає не лише планування, а й здійснення повсякденної діяльності по управлінню підприємством. Є.Крикавський перший вітчизняний науковець, який ввів до наукової термінології поняття «логістичний менеджмент»; розуміння цього терміна «ґрунтується на інтеграції логістики та менеджменту у форму «логістико-менеджменту» як комплексної локалізованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками, а далі пояснює, що « в понятті «логістичний менеджмент» слово «логістичний» як прикметник означає менеджмент, що функціонує обов’язково на засадах логістики». М.С. Дороніна вказує, що загальна концепція управління виробничо-розподільчою системою ґрунтується на логістичному підході, але не надає точного значення цього поняття. Д.Буерсоскс, Р.Ларіна, М.Окландер, О.Тридід, О.Череп розглядають функціонування логістичного управління у ракурсі поєднання внутрішнього та зовнішнього функціонування підприємства для подальшої ефективної його діяльності.

Визначення поняття «логістичне управління»

Автор Визначення
Є.Крикавський Логістичний менеджмент – менеджмент в логістичних системах на засадах теорії логістики
Б.Паласюк Логістичне управління полягає в цілеспрямованому впливі на логістичні потоки з метою синхронізації їхньої взаємодії і досягнення ефекту синергізму
І.В. Струтинська Логістичне управління – це процес приведення інфраструктури підприємства до стану рівноваги або досягнення цілей з ефективного забезпечення та обслуговування логістичних процесів та операцій на підприємстві
Л.В.Забуранна Логістичне управління – це процес цілеспрямованого впливу на логістичні потоки з метою балансування їхнього руху і досягнення ефекту синергізму
С.В.Мочерний Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, планування, управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту виникнення до пункту використання (споживання) з метою найефективнішого пристосування та задоволення потреб клієнта
Л.В.Фролова Логістичне управління як цілеспрямований вплив на просторово-часове балансування бізнес-процесів, пов’язаних з формуванням потоків матеріальних і нематеріальних цінностей, метою якого є ефект синергізму, що проявляється в чистому грошовому потоці підприємства

Аналіз існуючих підходів до визначення поняття «логістичне управління» дозволив надати нам узагальнене визначення даного поняття; таким чином логістичне управління – це такий підхід організації діяльності підприємства, що ґрунтується на засадах та принципах логістики, характеризується системною комплексністю управління товарно-матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками задля досягнення ефекту синергії з метою задоволення потреб підприємства та запитів споживачів з мінімальними витратами ресурсів та часу.

Загальною метою логістичного управління є реалізація й узгодження економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників підприємницьких процесів через найефективніше використання ресурсів в існуючих на даний момент умовах господарювання.

Отже, логістичне управління підприємством узгоджує економічні інтереси учасників підприємницьких ресурсів шляхом найефективнішого використання наявних ресурсів в даний період часу, а таке узгодження має призвести до загального зміцнення позицій вітчизняних компаній на ринку та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.

Джерело: Удовицька М.В., Гелевачук З.Й. «Логістичне управління підприємством:теоретичний аспект»