П

Підписний варрант

Підписний варрант – варрант, який дає власникові акцій право на купівлю певної кількості простих (звичайних) акцій того самого емітента.

Підписний консорціум

Підписний консорціум – консорціум, який гарантує реалізацію позики або розміщення нових цінних паперів.

Підприємницький дохід

Підприємницький дохід – дохід, отримуваний від підприємницької діяльності. Згідно з теорією К. Маркса, – частина прибутку, яка залишається у власності функціонуючого капіталіста після сплати відсотка за взятий у позику капітал. Цей капітал витрачається на купівлю засобів виробництва і робочої сили, яка в процесі виробництва створює додаткову вартість (прибуток). Частину прибутку капіталіст віддає банкірові за користування кредитом. Так відбувається поділ капіталу на капітал-власність і капітал-функцію. Спочатку такий поділ стосується лише позичкового капіталу, але з розвитком кредитування та акціонерної власності поділ прибутку на відсоток і підприємницький дохід набуває загального характеру.

Підрядний зовнішньоекономічний контракт

Підрядний зовнішньоекономічний контракт – докладно розроблений суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності двох або більше країн економіко-правовий документ, що регламентує організаційно-технічні, економічні та адміністративно-управлінські відносини під час купівлі-продажу товарів і надання послуг та виконання певного комплексу супровідних робіт відповідно до індивідуальних замовлень підрядника. Підрядний зовнішньоекономічний контракт охоплює дослідницькі й проектні роботи, дослідно-конструкторські розробки, виробництво машин і устаткування за індивідуальними замовленнями, спорудження різноманітних об'єктів, надання послуг.

Паперові гроші

Паперові гроші – грошові знаки або символи повноцінних грошей, які наділені примусовим курсом і випущені для покриття видатків держави. Поява паперові гроші зумовлена загостренням суперечностей металевого обігу (відставанням добування коштовних металів від зростаючих потреб у засобах обігу, дороговизною цього обігу тощо), а також миттєвим характером функціонування грошей як засобу обігу, ідеальним виконанням ними функції міри вартості, зношуванням монет та їх функціонуванням як неповноцінних, випуском державою неповноцінних монет та ін. Так, у Франції реальний золотий вміст паризького деньє менш як за 100 років (з другої половини XIV ст. до першої чверті XV ст.) скоротився у 60 разів. Цей процес почався ще у рабовласницькому суспільстві, за феодалізму і капіталізму практикувалося додавання дешевих металів (міді та ін.) до благородних, випуск неповноцінних мідних грошей тощо.

Паризький Клуб

Паризький Клуб – клуб країн кредиторів семи наймогутніших країн Заходу, а також Австрії, Бельгії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії та Іспанії для обговорення умов надання кредитів та їх перегляду суверенним позичальникам.

Парцелярне господарство

Парцелярне господарство (фр. parcelle – частка) – селянське господарство, що функціонувало на невеликих ділянках (парцелах) за рахунок особистої праці господаря і членів його сім'ї. Виникло в процесі розпаду первіснообщинного ладу, появи приватної власності, переходу від парної до моногамної сім'ї. У тих умовах приватна власність поєднувалася з суспільною, а парцелярне (індивідуальне) виробництво – з колективним. Матеріальною основою парцелярного господарства було виготовлення мідних, бронзових і залізних знарядь праці, використання тяглової сили тварин, що давало змогу вести господарство окремою сім'єю.

Патентна кооперація

Патентна кооперація – об’єднання фізичних або юридичних осіб для спрощення порядку закордонного патентування в міжнародному масштабі.

Патентний збір

Патентний збір – платежі до бюджету підприємств і громадян, які мають доходи від занять промислом з використанням патенту на цей вид промислу.

Патентний картель

Патентний картель – монопольна угода про спільне використання нових технічних винаходів або їх невикористання.