Принципи кредитування

Принципи кредитування – це комплекс найважливіших вихідних положень, на які спирається теорія кредиту і які визначають процес кредитування й конкретизуються в певних правилах надання кредитів. Розрізняють загальні, часткові (особливі) та одиничні принципи кредитування.

Загальними є:

 • принцип адекватності змісту банківського кредиту загальновизнаним умовам певної моделі сучасної ринкової економіки (соціально орієнтованої, змішаної, перехідної та ін.);
 • наявність конкуренції на ринку кредитних послуг (щодо надання дешевших, довготермінових кредитів позичальнику);
 • оптимальне поєднання інтересів позичальника і кредитора (для кредитора головним є отримання максимального прибутку у формі відсотка);
 • дотримання вимог комерційного розрахунку (самоокупність, матеріальна зацікавленість та ін.);
 • принцип самостійності у прийнятті управлінських рішень та ін.;
 • принцип раціональності (комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника, його здатності своєчасно повернути борг);
 • принцип системності (врахування сукупності чинників, передусім економічних, що впливають на механізм кредитної операції);
 • принцип адаптації (застосування гнучких методів кредитування та контролю за використанням і поверненням кредиту тощо).

До часткових (особливих) принципів кредитування відносять:

 • принцип строковості (повернення позичальником кредиту в заздалегідь обумовлений у договорі час і використання штрафних санкцій у разі порушення кредитної угоди);
 • принцип забезпеченості (надання кредиту під різні форми реального забезпечення з метою зменшення ризику кредитної операції та захисту власницьких інтересів кредитора);
 • принцип платності (не лише своєчасне повернення отриманої позики, а й плата за її користування у формі відсотка);
 • принцип цільової спрямованості (використання позичених коштів лише на обумовлені в кредитному договорі цілі та неможливість їх витрачання на інші заходи).

За наявності принципу строковості відпадає потреба у виділенні принципу повернення. До правил кредитування відносять стандартизацію способів і прийомів здійснення кредитних операцій, їх планування та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.