Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

Сучасні ринкові умови ведення господарської діяльності передбачають необхідність постійного пошуку можливостей подальшого розвитку та удосконалення існуючої господарської системи як на макро-, так і на мікрорівнях. Досягнення такого завдання неможливе без провадження інвестиційної дяільності, невід’ємною складовою якої є пошук та залучення інвестиційних ресурсів.

Формування інвестиційних ресурсів є вихідною умовою для здійснення інвестиційного процесу на всіх його стадіях. Нагромадження капіталу в межах самого підприємства та різними економічними суб’єктами є базою для формування підприємством інвестиційних ресурсів.

Основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства є задоволення його потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позиції забезпечення ефективності інвестиційної діяльності, тобто наявність інвестиційних ресурсів виступає передумовою можливості провадження інвестиційних процесів на підприємстві.

Наявність фінансових ресурсів є найбільш суттєвим фактором інвестиційної діяльності кожного підприємства. Це перша умова формування інвестиційних проектів та водночас основне обмеження. З обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне планування і ними перевіряється реальність вже розробленої інвестиційної стратегії.

Дослідженням проблематики формування інвестиційних ресурсів підприємства займались такі вчені як М. Бондар, Т. Майорова, А. Пересада, К. Паливода та ін. Не зважаючи на роботи вчених, присвячені дослідженню політики формування інвестиційних ресурсів підприємства, ступінь вивчення усього питання є недостатнім і потребує подальшого дослідження.

Поняття «інвестиційні ресурси» досі не має єдиного загальноприйнятого визначення. Так Т.В. Майорова визначає інвестиційні ресурси як фінансові, матеріальні та нематеріальні ресурси, що залучаються для здійснення вкладень в об’єкти інвестування. Натомість А.П. Дука надає дещо інше визначення, а саме як усі види грошових та інших активів підприємства, які можуть бути використані для здійснення інвестиційної діяльності. Головна відмінність даних визначень полягає у моменті визначення ресурсів підприємства як інвестиційних. Так, у першому випадку автор визначає цей момент, як теперішній («ресурси, що залучаються...»), а у другому – як майбутній («ресурси..., які можуть бути використані...»). Отже, інвестиційні ресурси – це можливості, засоби, цінності, запаси підприємства, джерела його доходів, які можуть бути використані під час його інвестиційної діяльності.

Ефективне формування інвестиційних ресурсів щодо окремих джерел є найважливішою умовою фінансової стійкості підприємства. У свою чергу, обсяги та джерела формування інвестиційних ресурсів багато в чому визначаються структурою капіталу, що склалася на підприємстві в процесі його господарської діяльності, а також вартістю залучення капіталу.

Саме в такому розрізі на практиці підприємство розглядає проблему фінансування при прийнятті інвестиційних рішень. Підприємство з більшою чи меншою точністю може визначити свої внутрішні резерви для фінансування проекту (хоча сьогодні в умовах фінансово-податкової й економічної нестабільності це зробити непросто), і головним завданням для підприємства є залучення додаткових фінансових ресурсів.

Під час аналізу джерел інвестиційних ресурсів потрібно зазначити, що необхідно чітко розрізняти такі поняття як «джерело фінансування» та «джерело формування» інвестиційних ресурсів. Так, джерелом фінансування інвестиційних ресурсів безперечно є кошти інвестора, в ролі якого відповідно до конкретної ситуації може виступати як саме підприємство, так і інші суб’єкти господарювання.

Інвестиційні ресурси у системі інвестиційної діяльності підприємства відіграють провідну роль, забезпечуючи саму можливість відтворення такої діяльності. Різноманітність класифікаційних ознак інвестиційних ресурсів відображає багатоаспектність та комплексність самої інвестиційної діяльності підприємства та потребує більш детального аналізу.

Провадження ефективної інвестиційної діяльності є ключовим елементом функціонування, розвитку та удосконалення усіх без виключення суб’єктів господарювання. Саме інвестування дає можливість формувати конкурентоспроможну ринкову систему економічних відносин, що є об’єктивною необхідністю, виходячи з реалій сьогодення.

Джерело: Черчик Л.М., Троцька В.М. «Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства»