Повноваження прокурора при здійсненні нагляду

Для здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурори мають широкі повноваження, які визначено в статтях 20, 44 Закону "Про прокуратуру". За своїм змістом і призначенням їх можна поділити на дві основні групи.

 1. Повноваження щодо виявлення порушень законів, причин порушень і умов, що їм сприяють (ч. 1 ст. 20, ч. 1, 2 ч. 2 ст. 44 Закону "Про прокуратуру").
 2. Повноваження щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяли, І притягнення винних осіб до встановленої відповідальності (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ч. 2 ст. 20, пп. 2, 3 ч. 2 ст. 44, ст. 12, ст. 9, ч. 2 ст. 19 Закону "Про прокуратуру").

Першу групу складають повноваження:

 1. безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити в приміщення органів державної влади й органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів і матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі щодо операцій та рахунків юридичних осіб й інших організацій, для вирішення питань, пов’язаних з перевіркою;
 2. вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази й інші документи, одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її забезпечення;
 3. вимагати від керівників і колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
 4. викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону;
 5. у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установ, у яких засуджені відбувають покарання, установ для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там перебувають, знайомитися з документами, на підставі яких ці особи затримані, взяті під варту або до них застосовано заходи примусового характеру;
 6. перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або скасовувати їх, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень;
 7. розглядати заяви, скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб;
 8. брати участь у засіданнях органів державної влади й управління.

Друга група включає такі повноваження прокурора:

 1. опротестовувати акти Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань, а також рішення і дії посадових осіб;
 2. вносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від характеру порушень;
 3. вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону й умов, що їм сприяли;
 4. звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб;
 5. давати приписи про усунення очевидних порушень закону;
 6. негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення позбавлення волі або в установі для виконання заходів примусового характеру;
 7. опротестовувати або скасовувати накази, розпорядження і постанови адміністрації місць тримання затриманих, установ для виконання заходів примусового характеру, зупиняти виконання таких актів;
 8. порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій.

Повноваження прокурора щодо своєчасного виявлення порушень закону, їх усунення та притягнення винних осіб до відповідальності забезпечують ефективність прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Ці повноваження реалізуються у формі відповідних актів, які є юридичними фактами, що породжують прокурорсько-наглядові правовідносини між прокурором І посадовими особами піднаглядових об’єктів або громадянами.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.