Присвоєння класних чинів прокурорсько-слідчим працівникам

Велике виховне значення в роботі з кадрами органів прокуратури має присвоєння працівникам класних чинів. Порядок присвоєння класних чинів визначається Положенням про класні чини працівників органів прокуратури України, затвердженим Постановою Верховної Ради України в листопаді 1991 р.

Положенням встановлено 10 класних чинів, які присвоюються в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника відповідно до посади, яку він займає, і стажу роботи. Класні чини встановлено такі: державний радник юстиції; державний радник юстиції 1 класу; державний радник юстиції 2 класу і державний радник юстиції 3 класу (присвоюються Президентом України), старший радник юстиції, радник юстиції, молодший радник юстиції, юрист 1 класу, юрист 2 класу та юрист 3 класу (присвоюються Генеральним прокурором України).

Особливим є порядок присвоєння першого класного чину – юриста 3 класу. Він присвоюється працівникам, які працюють в органах прокуратури не менше шести місяців, а також молодим спеціалістам – після закінчення стажування і призначення на посаду.

Генеральний прокурор України в окремих випадках має право присвоїти працівникам чергові класні чини достроково, а саме: а) за зразкове виконання службових обов’язків; б) при призначенні на вишу посаду. Крім того, Генеральний прокурор України має право виходити з поданням до Президента України про присвоєння класного чину державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

Працівники органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, перебувають у них довічно. Позбавлення класного чину може мати місце при звільненні працівника з органів прокуратури за порочні вчинки. За грубі порушення службового обов’язку працівником прокуратури, ганебну поведінку він може бути понижений у чині.

Працівники органів прокуратури, які мають класні чини, під час виконання службових обов’язків носять формений одяг, їм виплачуються відповідні грошові надбавки за класні чини. Присвоєння чергових класних чинів повинне використовуватися повною мірою для стимулювання їх службової діяльності, виховання відповідальності за виконання службових обов’язків, підвищення авторитету органів прокуратури.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.