Сутність прокурорського нагляду

Прокурорський нагляд – це специфічна діяльність державних органів прокуратури, яка здійснюється від імені України та полягає в перевірці точності додержання Конституції України і виконання законів, які діють на її території.

Змістом цієї діяльності є:

  1. Виявлення фактів порушення Конституції та вимог законів.
  2. Установлення винних у правопорушеннях.
  3. Ужиття заходів щодо усунення порушень закону і поновлення порушених прав.
  4. Притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб, які порушили закон.

Із цього можна зробити висновок, що:

  1. Прокурорський нагляд – це специфічний вид державної діяльності, яку, крім прокуратури, не можуть здійснювати інші державні органи, організації, установи або посадові особи.
  2. Прокурорський нагляд здійснюється від імені держави – України. Прокурор, здійснюючи нагляд, виявляє правопорушення, уживає заходів щодо їх усунення та покарання винних не від імені виконавчої чи судової влади, а від імені держави.
  3. Прокурорський нагляд – це самостійний вид державної діяльності. Його відмінність від діяльності інших державних органів визначається специфікою його змісту. Це перевірка точності додержання вимог Конституції України, законів, відповідності інших правових актів закону, здійснення заходів щодо усунення виявлених правопорушень за допомогою засобів, які законом надано виключно прокуратурі.

Органи прокуратури займають особливе місце в системі державної влади України. Вони не відносяться ні до якої гілки влади.

Поряд із цим, слід мати на увазі, що під терміном "прокурорський нагляд" розуміється:

  • специфічний вид державної діяльності;
  • самостійна галузь юридичної науки;
  • навчальна дисципліна.

Розглянемо зміст наведених визначень прокурорського нагляду.

Є поняття стосовно різних видів державної діяльності, які вимагають пояснення їх змісту І призначення. У звязку з цим доцільно розглянути основні поняття прокурорського нагляду як виду державної діяльності.

Перш за все необхідно визначити поняття "прокурор".

Прокурор – це фізична особа, яка перебуває на постійній чи тимчасовій службі в органах прокуратури, приймається на службу відповідно до Закону "Про прокуратуру" і виконує посадові обовязки, що передбачені тим же законом і наказами вищого прокурора. У ст. 56 Закону України "Про прокуратуру" дано розяснення поняття "прокурор", яке застосовується в законі.

"Прокурор" – поняття узагальнююче. У вузькому розумінні – це керівники прокуратур: Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прокурор міста, району, спеціалізованої прокуратури.

У широкому розумінні – це не тільки вищеназвані прокурори, але і їх заступники, начальники відділів і управлінь, помічники та старші помічники прокурорів, прокурори-криміналісти.

Прокурорський нагляд як вид державної діяльності прокурора – це проведення перевірок додержання і застосування Конституції України й усіх законів, що діють на території України.

Прокурорський нагляд як галузь юридичної науки означає суму знань про законодавство, що регулює діяльність прокурорів щодо здійснення нагляду, його форми, засоби й методи, проблеми забезпечення ефективності цієї діяльності. Як наука прокурорський нагляд тісно повязаний з кримінальним, цивільним, господарськими процесами, криміналістикою та іншими галузями юридичної науки.

Прокурорський нагляд як навчальна дисципліна -це частина освітянської програми вищих і середніх юридичних навчальних закладів. За змістом вона поділяється на Загальну й Особливу частини, У Загальній частині розглядаються завдання, функції, принципи прокурорського нагляду, система органів прокуратури, повноваження прокурорів та ін.

В Особливій частині розглядаються особливості здійснення прокурорського нагляду при виконанні функцій, специфіка реагування прокурорів на різні види правопорушень.

До предмета прокурорського нагляду як виду державної діяльності слід віднести додержання й застосування Конституції та законів юридичними й фізичними (посадовими) особами. У практичній діяльності важливо чітко розуміти, що таке обєкт і субєкт прокурорського нагляду.

Обєкт прокурорського нагляду – це підприємства, організації, установи й інші юридичні особи, у яких проводяться прокурорські перевірки додержання та застосування законів.

Субєкт прокурорського нагляду – це учасники прокурорсько-наглядової діяльності – прокурори, які проводять перевірку додержання і виконання законів на обєктах нагляду.

Для виконання прокурорсько-наглядових функцій прокурор наділяється певними повноваженнями.

Повноваження прокурора – це обсяг прав і обовязків, які отримує прокурор для здійснення наглядових функцій.

Законом "Про прокуратуру" передбачено значний обсяг таких повноважень. Ряд повноважень прокурора встановлюється також нормами КПК, ЦПК, ГПК, Законом "Про оперативно-розшукову діяльність" та іншими.

Правові засоби прокурорського нагляду тісно повязані з повноваженнями прокурора. У літературі та в практичній діяльності без достатніх на це підстав їх розуміють як синонімічні поняття.

Правові засоби мають процесуально значущий характер і застосовуються з метою виявлення я усунення правопорушень. У цьому і полягає сутність прокурорського нагляду. Правові засоби прокурорського нагляду за своїм змістом можуть бути поділені на засоби виявлення правопорушень, причин та умов, що їм сприяють; засоби усунення і попередження правопорушень; засоби, спрямовані на притягнення порушників законів до відповідальності, а також відшкодування матеріальних збитків.

У діяльності прокурорів широко застосовуються акти реагування на виявлені порушення. Акт прокурорського реагування – це закріплене в спеціальному документі рішення прокурора, за допомогою якого він реагує на правопорушення, виявлені внаслідок застосування правових засобів нагляду. Актами реагування можуть бути: протести, приписи, подання, постанови, позови та заяви до суду, письмові вказівки, вимоги, протокол про адміністративне правопорушення.

Так, виявивши незаконний правовий акт, прокурор застосовує такий правовий засіб, як опротестування. Матеріальним вираженням цього правового засобу є протест, у якому вказується, що акт не відповідає закону (якому конкретно), викладається вимога прокурора про скасування незаконного акта.

Використовуються різні методики прокурорського нагляду та правові засоби, передбачені Законом України "Про прокуратуру" й іншими. Закон не дає обовязкових рекомендацій, які з цих засобів і в яких конкретних випадках необхідно застосовувати для виявлення й усунення різних видів правопорушень. Такі рекомендації відпрацьовуються науковцями та практиками. Тому сукупність науково обґрунтованих І перевірених на практиці методів і способів застосування правових засобів і складають методику прокурорського нагляду.

Поняття "тактика прокурорського нагляду". При вирішенні прокуратурою завдань, у тому числі з виявлення І усунення порушень законів, прокурор застосовує різні правові заходи. Кожний з них може бути застосований з допомогою різних методів, способів, прийомів. Прийоми та методи застосування одного й того ж правового засобу можуть відрізнятися залежно від виду обєкта, характеру правопорушень, конкретної обстановки, досвіду роботи прокурора й інших факторів.

У теорії та практиці прокурорського нагляду відпрацьована сукупність прийомів і способів застосування правових засобів з метою вирішення завдань прокурорського нагляду. Сукупність прийомів і способів застосування кожного правового засобу і є тактика прокурорського нагляду.

Джерело - глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.