Правові засоби реагування прокурора на порушення законів

Правові засоби реагування прокурора на виявлені порушення закону, причини й умови, що їм сприяли, та притягнення винних до відповідальності, реалізуються у формі наглядових актів. Такі акти, залежно від мети їх застосування прокурором, містять вимоги, які поділяються на такі види:

  • обов’язкові для виконання: перевірка документів і матеріалів; видача необхідних довідок; проведення перевірок, ревізій діяльності підконтрольних і підпорядкованих підприємств, установ, організацій та інше;
  • обов’язкові для розгляду відповідними органами та їх посадовими особами: приведення відомчого акта у відповідність до закону; припинення незаконної дії посадової особи; поновлення порушеного права; усунення порушень закону, причин порушень та умов, що їм сприяють; про притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності тощо.

Згідно зі ст. 8 Закону України "Про прокуратуру" вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або в передбачені законом чи визначені прокурором строки.

Акти прокурорського нагляду за додержанням І застосуванням законодавства передбачено Законом України "Про прокуратуру", це вимога (пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 20); протест (п. 1 ч. 2 ст. 20, ст. 21); припис (п. 4 ч. 2 ст. 20, ст. 22); подання (пп. 2, 5 ч. 2 ст. 20, ст. 23); заява або позов до суду (п. 6 ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 36і); постанова (п. З ч. 2 ст. 20, ст. 24), а також протокол про адміністративне правопорушення у випадках, визначених законом.

Умовами застосування перелічених актів є: своєчасність, точність і достовірність фактів, що в них указуються; юридична обґрунтованість і мотивування, правильність вибору адресата, строки їх розгляду і виконання.

Доцільно розглянути кожен акт окремо.

Вимога прокурора спрямована на одержання статистичної та іншої інформації, документів, матеріалів, актів державних органів та їх посадових осіб, проведення керівниками перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур, виділення спеціалістів для проведення експертиз тощо.

Протест – письмовий акт, який приноситься на рішення органу або дію посадової особи, що суперечать закону. Він містить умотивовану вимогу про скасування незаконних рішень або дії, приведення їх у відповідність Із законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права.

Протест приноситься прокурором до органу, який його видав, або до вищого органу. Відповідно до ч. З ст. 21 Закону України "Про прокуратуру" протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта. У заключній частині протесту вказується на обов’язковість його розгляду в десятиденний строк після його надходження та повідомлення прокурора про його результати.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор протягом п’ятнадцяти днів з моменту повідомлення про його відхилення або закінчення передбаченого законом строку розгляду може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним.

Подання прокурором заяви до суду та участь у цивільному процесі передбачено статтями 45, 46 ЩІК України.

Припас – акт прокурорського нагляду, звернений до органу чи посадової особи, які допустили порушення та які правоможні усунути порушення, з вимогою негайно усунути очевидне порушення закону, яке може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам. Письмовий припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору. Особливість цього акта реагування в тому, що він вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати Істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації або громадянина.

Припне вноситься з пропозицією про конкретні дії, які необхідно здійснити з метою припинення порушень закону та недопущення завдання шкоди, вимогою про негайне виконання припису та повідомлення про це прокурора, а також роз’яснення права на його оскарження вищому прокурору, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду.

Внесення прокурором припису про усунення порушень закону не звільняє осіб, винних у протиправних діяннях, від притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності, а також від відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок порушення закону.

Подання – акт прокурорського нагляду про усунення порушень закону, причин цих порушень та умов, що їм сприяють. Вноситься державному органу, громадській організації або посадовій особі, які уповноважені усунути порушення закону, та підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про результати повідомлено прокурору. Цей акт прокурорського нагляду є засобом не тільки усунення порушень закону, а і їх попередження шляхом поставлення вимог органам державної влади, управління та господарювання вжити заходів із ліквідації причин та умов, які сприяють правопорушенням.

Подання вноситься на підставі матеріалів перевірок додержання законів, узагальнень практики нагляду за їх виконанням; у ньому наводяться приклади порушень закону, указуються посадові особи, винні в неналежному виконанні службових обов’язків щодо забезпечення дотримання законів.

Подання вноситься державному органу, громадській організації або посадовій особі, які уповноважені усунути порушення закону.

Постанова – акт прокурорського нагляду, який виноситься прокурором, залежно від характеру порушень закону посадовою особою або громадянином, про порушення кримінальної справи, провадження про адміністративне правопорушення або дисциплінарне провадження.

Прокурор, установивши достатні дані, які вказують на ознаки злочину в діях (бездіяльності) посадових осіб або громадян, у встановленому законом порядку порушує кримінальну справу шляхом винесення відповідної постанови. Постанова надсилається органам дізнання або досудового слідства.

За наявності даних про вчинення посадовою особою або громадянином правопорушення, за яке встановлено адміністративну або дисциплінарну відповідальність, прокурор виносить, відповідно, постанову про порушення провадження про адміністративне правопорушення або про порушення дисциплінарного провадження і направляє на розгляд державним органам або посадовій особі, яка має право її реалізувати. Постанова про порушення провадження про адміністративне правопорушення або дисциплінарне правопорушення підлягає розгляду в 10-денний строк після її надходження. Про результати розгляду постанови повідомляється прокурор.

Заява до суду – це прокурорський акт, метою якого є захист прав І законних інтересів громадян або держави. Звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод особи, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб – одна з форм представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Закон України "Про прокуратуру" визначає, що підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Підставою для представництва в суді інтересів держави є наявність порушень державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

Готуючи позов або заяву до суду, прокурор з’ясовує обставини правопорушення та пов’язані з цим правові наслідки; визначає коло осіб, які причетні до правопорушення; збирає докази, які підтверджують його вимоги, і оформляє позов або заяву відповідно до ст.ст. 45, 46 ЦПК та ст.ст. 2, 54, 55, 56, 57 ГПК.

Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими й підлягають виконанню всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне передбачену законом відповідальність (ч. 3 ст. 8 Закону України "Про прокуратуру").

Так, згідно з ч. 2 ст. 1856 КУпАП залишення посадовою особою без розгляду протесту, припису або подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис тягнуть накладення штрафу, а ст. 1858 (ч. 1) КУпАП передбачає відповідальність за невиконання законних вимог прокурора про проведення перевірки чи ревізії діяльності підконтрольних або підпорядкованих підприємств, установ, організацій або про виділення спеціалістів для проведення такої перевірки. Крім цього, передбачається відповідальність осіб за ухилення від прибуття за викликом до прокуратури (ч. 2 ст. 1858 КУпАП).

Протокол про вчинення такого правопорушення складає прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (п. 8 ч. 1 ст. 255 КУпАП) і надсилає його на розгляд суду.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.