Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів

В умовах, коли часто змінюється законодавство, вимоги до професійних знань прокурорсько-слідчих працівників значно підвищуються. Вони повинні не тільки знати законодавство, практику його застосування, але й володіти тактикою та методикою здійснення прокурорського нагляду, розслідування злочинів, участі в судових засіданнях, кваліфікованого виконання інших службових обов’язків. Ці обставини вимагають значно поліпшити систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, яка повинна відповідати потребам прокурорської та слідчої практики, бути безперервною й охоплювати всі категорії оперативного складу органів прокуратури. Сьогодні ми констатуємо, що окремого відомчого нормативного документа, який би конкретно регламентував роботу з підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, не існує.

У той же час у Наказі Генерального прокурора України за № 2 від 25 лютого 2004 р. "Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України" визначається система підвищення кваліфікації: "З метою забезпечення високого рівня професіоналізму прокурорів і слідчих удосконалювати та більш дієво використовувати Єдину систему підвищення кваліфікації, яка включає самостійне навчання; постійно діючі семінари, науково-практичні конференції, стажування у структурних підрозділах апаратів прокуратур, кабінетах криміналістики, навчання в Інституті підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України" (п. 3.1 Наказу).

Таким чином, наказом Генерального прокурора визначено систему і форми навчання, які доцільно розглянути окремо.

1. Самостійне навчання прокурорсько-слідчих працівників є найбільш результативним. Цією формою підвищення кваліфікації охоплюються всі працівники незалежно від посад. Вона має ряд переваг перед іншими формами, оскільки здійснюється постійно і краще враховує Інтереси та рівень підготовки працівників. При самоосвіті вивчають нові законодавчі й інші нормативні акти, накази й інші акти Генерального прокурора України, постанови Пленуму Верховного Суду України, ознайомлюються з новою юридичною літературою, досконально вивчають окремі правові проблеми.

Кожен працівник самостійно визначає тему для вивчення з урахуванням своїх професійних і службових інтересів. Самостійне навчання необхідно планувати.

План повинен бути коротким, містити визначені теми й перелік літератури. Доцільно для кращого засвоєння прочитаного матеріалу складати конспект або робити виписки. У ряді випадків прокурорсько-слідчі працівники одержують від прокурорів міста, району або керівників відділів та управлінь обласних прокуратур рекомендації та завдання для самостійного вивчення. Контроль за станом самостійного навчання здійснюють керівники міськраипрокуратур, відділів та управлінь облпрокуратур.

2. Постійно діючі семінари є поширеною формою підвищення кваліфікації кадрів працівників прокуратури. Семінари проводяться в Генеральній прокуратурі та прокуратурах обласного рівня. Семінари – це форма навчання прокурорсько-слідчих працівників з урахуванням їх спеціалізації та практичного досвіду. Мета проведення семінару – засвоєння конкретних тем і питань методики й тактики прокурорського нагляду, розслідування окремих видів злочинів, обмін досвідом роботи та Ін. Кількісний склад учасників семінару визначається з урахуванням тематики. Семінари дають змогу досконало вивчити будь-яке теоретичне чи практичне питання діяльності органів прокуратури.

3. Науково-практичні конференції проводяться на рівні Генеральної прокуратури України й обласних прокуратур. Конференції ретельно та всебічно готуються. На їх розгляд виносяться актуальні питання прокурорської діяльності, теоретичні, практичні, правові питання й ін. У конференціях, як правило, беруть участь учені-юристи, представники інших правоохоронних органів. Наприклад, 20 листопада 2003 р. у Генеральній прокуратурі України відбулася науково-практична конференція на тему: "Державне обвинувачення в судах України; здобутки, проблеми та перспективи його розвитку в умовах судової реформи". У роботі конференції взяли участь представники органів прокуратури, суду, провідних витих навчальних закладів, працівники Верховного Суду України, а також міжнародних організацій. На конференції було розглянуто й прийнято рекомендації за обговореними питаннями.

4. Поширеною формою підвищення професійної майстерності кадрів органів прокуратури є їх стажування в структурних підрозділах апаратів прокуратур, кабінетах криміналістики.

Мета стажування – поповнити практичний досвід, ознайомитися з новою методикою й тактикою здійснення прокурорського нагляду або розслідування злочинів, застосування криміналістичної техніки й ін. Стажування проводиться за планом, затвердженим керівниками прокуратур. План стажування, як правило, складає керівник стажування з урахуванням досвіду і кваліфікації стажиста.

Стажування можуть проводитися: а) у вищих прокуратурах; б) на місці своєї постійної роботи; в) в аналогічних прокуратурах інших регіонів, міст, областей; г) у кабінеті криміналістики. Вибір форм стажування залежить від займаної посади та досвіду роботи стажиста, а також від характеру питання, які треба засвоїти.

У практичній діяльності застосовується і така форма, як стажування на робочому місці з виїздом працівника вищої прокуратури. Така практика ефективна для надання допомоги при розслідуванні конкретних кримінальних справ, підтриманні обвинувачення в суді, проведенні перевірок додержання і застосування законів та ін.

Після закінчення стажування начальник відділу, управління, заступник прокурора області в присутності керівника стажування заслуховують на оперативній нараді звіт про виконання плану стажування і роблять висновки про його хід. За результатами стажування складається довідка, яка передається у відділ кадрів.

5. Працівники прокуратури, які мають стаж роботи, проходять навчання в Інституті підвищення кваліфікації Прокурорсько-слідчих працівників Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України, Вони одержують знання з теорії та практики прокурорського нагляду, нового законодавства, а також основ організації праці в органах прокуратури. Формують контингент слухачів відділи кадрів обласних прокуратур, які направляють на навчання прокурорсько-слідчих працівників. проходити навчання з підвищення кваліфікації в інституті, як визначається наказом Генерального прокурора № 2 від 25 січня 2004 р., працівники повинні не рідше одного разу за п’ять років.

Відпрацьована на практиці система підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників за багато років себе виправдала і стала невід’ємною частиною службових обов’язків кожного керівника прокуратури.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.