Мета і завдання прокурорського нагляду

Мета і завдання прокурорського нагляду тісно взаємоповязані.

Під метою прокурорського нагляду слід розуміти ті результати, на досягнення яких спрямована вся діяльність прокуратури в цілому, і зокрема її прокурорського нагляду. Мета прокурорського нагляду визначається статусом прокуратури, її місцем і роллю в державі. У кінцевому рахунку вона визначається Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру" та іншими законодавчими актами, які регламентують діяльність органів прокуратури.

Найбільш конкретно мета прокурорського нагляду визначена в Законі "Про прокуратуру". Згідно з ч. 1 ст. 4 цього Закону метою прокуратури є:

 • всемірне утвердження верховенства закону;
 • зміцнення правопорядку;
 • забезпечення захисту прав і свобод людини й громадянина;
 • забезпечення захисту охоронюваних законом інтересів суспільства і держави.

На досягнення цієї мети спрямована вся діяльність прокуратури. Конкретні види діяльності прокуратури закріплено в Законі" Про прокуратуру":

 1. прокурорський нагляд;
 2. кримінальне переслідування;
 3. координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю;
 4. участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ;
 5. участь у правотворчій діяльності.

Основним засобом досягнення вказаної в Законі "Про прокуратуру" мети є прокурорський нагляд. Завдання прокурорського нагляду в порівнянні з метою більш конкретні, їх вирішення забезпечує досягнення мети прокурорського нагляду. Вони відрізняються за рівнем, змістом, способом їх вирішення, компетенцією органів прокуратури.

Завдання прокурорського нагляду можуть бути поділені на три види: загальні, спеціальні й окремі.

Загальні завдання прокурорського нагляду визначаються Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", КПК, ЦПК, ГПК та інших законодавчих актів. Так, ст. 4 Закону України "Про прокуратуру" визначає завдання як захист від неправомірних посягань:

 • закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;
 • гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;
 • основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, органів самоорганізації населення.

Загальні завдання вирішуються кожним прокурором, який виконує наглядові функції прокуратури. Прокурорський нагляд має декілька галузей (напрямків), які відрізняються змістом законодавства, на виконання якого здійснюється нагляд. Тому загальні завдання, які стоять перед прокурорським наглядом в цілому, є одночасно і завданнями кожної з цих галузей (напрямків).

Спеціальні завдання – це завдання, які стоять перед конкретною галуззю (напрямком) прокурорського нагляду, їх сутність випливає із загальних завдань і визначається компетенцією прокурора в кожній галузі прокурорського нагляду.

До спеціальних завдань можна віднести:

 • своєчасне виявлення всіх незаконних актів, що видаються на об’єктах, де здійснюється нагляд;
 • виявлення осіб, що порушують закони на тих же об’єктах нагляду й ін.

Тому одним із спеціальних завдань прокурорського нагляду в кожному напрямку є своєчасність перевірки законності актів, що видаються, і виявлення фактів порушення виконання законів на піднаглядових обєктах.

Вирішення загальних і спеціальних завдань прокурорського нагляду здійснюється шляхом застосування прокурором правових засобів нагляду, під час яких прокурор визначає окремі (конкретні) завдання і вирішує їх.

Окремі завдання прокурорського нагляду значно більш різноманітні та чисельні, ніж загальні та спеціальні. Перерахувати всі окремі завдання прокурорського нагляду складно, оскільки вони не є постійними і виникають при здійсненні конкретних дій прокуратури. Наприклад, витребування прокурором правових актів для перевірки, своєчасне внесення подання на незаконний вирок та ін. Окремі (конкретні) завдання допомагають прокуророві вирішувати загальні та спеціальні завдання прокурорського нагляду.

Джерело глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.