Система курсу "Прокурорський нагляд в Україні"

За змістом і структурою курс "Прокурорський нагляд в Україні" поділяється на Загальну й Особливу частини. У Загальній частині розглядаються завдання прокурорського нагляду, система органів прокуратури, їх повноваження, а також правові засади, принципи організації та діяльності органів прокуратури, функції прокуратури. Поряд із цим визначаються поняття і характеристика системи органів прокуратури, її організаційна структура. У Загальній частині значна увага приділяється кадрам органів прокуратури, а також організації роботи в органах прокуратури.

Зміст Особливої частини курсу відбиває особливості здійснення прокурорського нагляду в окремих напрямках діяльності. Це стосується нагляду за додержанням і застосуванням законів; нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; підтримання державного обвинувачення в суді; представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, координації діяльності щодо боротьбі зі злочинністю. Закінчується Особлива частина навчального курсу розглядом питань, пов’язаних із попередженням правопорушень органами прокуратури.

Прокурорський нагляд в Україні як навчальна дисципліна тісно взаємодіє з іншими юридичними дисциплінами, такими як кримінологія, кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне, господарсько-процесуальне, кримінально-виконавче та конституційне право. Наприклад, у конституційному праві прокуратура розглядається як один із конституційних інститутів і як невід’ємна складова механізму правового захисту Конституції України. Прокурори відповідно до чинного процесуального законодавства України беруть участь у кримінальному, цивільному та господарському судочинстві, і їх статус і порядок участі у відповідних процесах визначається в кримінально-процесуальному, господарсько-процесуальному та цивільно-процесуальному праві.

Навчальна дисципліна "Прокурорський нагляд в Україні" взаємодіє також з іншими галузями права та юридичними дисциплінами.

Джерело глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.