А

А-конто

А-конто (іт. a conto – в рахунок платежу) – попередній розрахунок імпортера з експортером за продані товари у вигляді оплати імпортером рахунків експортера.

А-форфе

А-форфе – фінансування міжнародної торгівлі, яке передбачає врахування переказних векселів без права регресу тобто взяття на себе ризику неплатежів покупцем векселів і неможливість пред'являти претензії попередньому власнику.

Абонемент

Абонемент – заздалегідь отримане право користуватися чим-небудь (благами, послугами тощо), документ, що підтверджує це право.

Абонементна плата

Абонементна плата – плата окремих громадян підприємств чи організацій за тривале користування послугами.

Абонент

Абонент – 1) користувач певним видом масових послуг (наприклад, телефоном) 2) користувач, який має право доступу до системи обробки інформації, комунікацій, 3) особа (фізична або юридична) що має абонемент.

Абсентеїзм

Абсентеїзм – це ухилення від роботи без поважних причин. Найчастіше абсентеїзм виявляється в одноденній відсутності на роботі через хворобу без відвідування і виклику лікаря. Абсентеїзм досить поширений у великих організаціях, де значно легше приховати відсутність на роботі протягом одного дня. А тому для корпорацій, особливо транснаціональних, абсентеїзм є значною проблемою. Для боротьби з абсентеїзмом, а також усунення причин для приховування відсутності працівника на роботі багато компаній запровадили гнучкі графіки роботи, збільшують тривалість щорічних оплачуваних відпусток, встановлюють персональні вихідні дні на додаток до звичайних, розробили спеціальні програми, що заохочують присутність на роботі і знижують мотивацію працівників у фіктивній присутності на роботі.

Абсолютні величини

Абсолютні величини – показники, що виражають розміри суспільних явищ у вигляді кількості одиниць сукупності або величин, які характеризують їх ознаки. Абсолютні статистичні величини показують розміри (рівні, обсяги) суспільних явищ у певних конкретних умовах місця і часу (кількість населення країни, області, населеного пункту, території певної адміністративної одиниці тощо). Абсолютні статистичні величини поділяють на індивідуальні й сумарні (підсумкові) індивідуальні.

Абсолютні статистичні величини

Абсолютні статистичні величини – це іменовані числа, що мають одиниці виміру, властиві певним суспільним явищам, які треба оцінити чи охарактеризувати. Залежно від суті досліджуваного явища й конкретних завдань дослідження застосовують натуральні, умовно-натуральні та грошові (ціннісні) одиниці виміру.

Абсолютна додаткова вартість

Абсолютна додаткова вартість – додаткова вартість, отримана внаслідок подовження тривалості робочого дня за межі необхідного робочого часу. Оскільки праця є органічною єдністю конкретної та абстрактної праці, то за виробництво абсолютної додаткової вартості найманий працівник конкретною працею переносить більшу частину вартості засобів виробництва на новостворений продукт, створює більшу масу споживчих вартостей (благ), кожна з яких е вартісноутворюючим фактором але якість яких (а отже, корисність) особливо послуг, через зростаючу втомлюваність працівників може знижуватися, формує більший синергічний ефект, що виникає в процесі взаємодії особистісного фактора та засобів праці, передусім техніки.

Абсолютна земельна рента

Абсолютна земельна рента – форма земельної ренти, яку сплачують власникові за ділянку землі незалежно від плодючості й місця розташування. Абсолютна земельна рента – економічна форма реалізації монополії приватної власності на землю її джерело – надлишок додаткової вартості над середнім прибутком (різниця між ринковою вартістю сільськогосподарської продукції і суспільною ціною виробництва), а умова виникнення – значно нижча органічна будова капіталу в сільському господарстві з розгортанням НТР в сільському господарстві, а також монополізацією агробізнесу, інтеграцією сільського господарства з переробними галузями промислове є її формуванням агропромислового комплексу тощо відбувається поступове зближення органічної будови капіталу сільського господарства з промисловістю. Це зумовлює дію тенденції до зменшення абсолютної земельної ренти.