Аудит

Аудит – (лат. audit – слухати) – це незалежна експертиза фінансової звітності та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта господарювання для з'ясування його реального фінансового стану. При визначенні поняття аудиту доцільно враховувати не лише мету і завдання, а й його різновиди.

У Міжнародних стандартах і нормах аудиту існують поняття «зовнішній аудит» і «внутрішній аудит», «фінансовий аудит» й «управлінський аудит».

 

Зовнішній аудит проводять незалежні аудиторські фірми або аудитори, які мають сертифікат аудитора і ліцензію Аудиторської палати на право займатися аудиторською діяльністю. Внутрішній аудит проводять аудитори (штатні працівники підприємства) щоб допомогти керівництву в ефективному виконанні ним своїх функцій. Діяльність внутрішніх аудиторів аналогічна діяльності зовнішніх. Функціональні обов'язки внутрішніх аудиторів: перевірка фінансової звітності обліку, первинних документів про фінансове господарську діяльність суб'єктів господарювання, перевірка системи внутрішнього контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оцінка економічності й ефективності господарських операцій, перевірка виконання бізнес-планів.

Управлінський аудит – це різновид внутрішнього аудиту, здійснюється з метою розробки рекомендацій щодо економії та ефективного використання ресурсів для досягнення кінцевого результату господарської діяльності підприємства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.