Програма аудиту

Програма аудиту – перелік аудиторських процедур, за допомогою яких здійснюється перевірка конкретних об'єктів аудиту і накопичується інформація для аудиторського висновку. Аудиторська програма є розвитком плану аудиту і складається аудитором (керівником аудиторської фірми) у письмовій формі. В аудиторській програмі розробляються конкретні завдання, заходи і процедури для кожного об'єкта аудиту і видів робіт. Аудиторська процедура повинна бути достатньо конкретною і використовуватися як інструкція для членів аудиторської групи, що беруть безпосередню участь у процесі аудиту. За допомогою аудиторської програми керівник групи аудиторів здійснює контроль за виконанням робіт учасниками аудиторської перевірки.

 

У вітчизняній економічній літературі до програми аудиту відносять:

  • аудиторську оцінку організації і стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та якості фінансової звітності суб'єкта аудиторської перевірки,
  • аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності,
  • консультаційні послуги і рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків, звіт аудитора.

У зарубіжній економічній літературі процедури аудиту поділяють на програми тестів контролю і програми перевірки залишків на рахунках. Програма аудиту передбачає такі дії аудитора тестування господарських операцій, аналітичні процедури, тести окремих елементів рахунків (сальдо). Тестування й аналітичні процедури проводять за циклами господарських операцій і за окремими рахунками. До циклів господарських операцій відносять отримання доходів, придбання і витрачання ресурсів, виробничий, фінансове інвестиційний цикл. Найбільш трудомістким є тестування господарських операцій. Тести розробляються для перевірки операцій по суті, коли доводиться мати справу із слабкою системою внутрішнього контролю на підприємстві. Аналітичні процедури – найдешевший спосіб перевірки, використовуються для отримання інформації про бізнес клієнта, оцінки фінансового стану і виявлення можливих помилок у бухгалтерській звітності. За допомогою тестування статей балансу аудитор підтверджує рахунки дебіторів, досліджує товарно-матеріальні запаси тощо. На практиці кожний аудитор (аудиторська фірма) самостійно визначає вимоги до змісту і форми програми аудиту з урахуванням основних принципів Міжнародних і національних стандартів з аудиту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.