Актуалізація оцінок ефективності сучасної податкової політики

В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, враховуючи соціально-економічні інтереси та потребу в збалансованому наповненні державного бюджету України постає питання побудови ефективної податкової політики держави. Це потребує сучасних і адекватних методів оцінки ефективності податкових заходів, впливу податкової політики на соціально-економічний стан регіонів України.

Дослідженням проблем, пов’язаних з удосконалення податків і податкової політики переймалися Л. К. Воронова, В. М. Геєць, Т. І. Єфименко, А. Б. Кондрашихін, Ю. Г. Лисенко, Т. І. Маньковська, Т. Меркулова, О. В. Солдатенко, Л. Л. Тарангул, Ф. О. Ярошенко та інші вітчизняні науковці. Враховуючи наукову значущість здійснених досліджень з питань удосконалення механізму реалізації податкової політики, визначення інструментів її оптимізації, обґрунтування ефективної моделі податкової політики як елемента державного регулювання економіки, потребують детального та системного вивчення. Саме це і визначило актуальність теми дослідження. Сьогодні у вітчизняній науковій літературі відсутній єдиний підхід до трактування ефективності податків та податкової політики в цілому, що вкрай ускладнює оцінку доцільності функціонування податкової системи та заходів податкової політики.

Податкова політика – це діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері встановлення та збирання податків і зборів (обов’язкових платежів) в межах податкового законодавства, яка реалізується через визначення параметрів податкової системи, а саме: платників податків та інших обов'язкових платежів, об'єктів оподаткування і ставок податків; видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що справляються на території України, місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів; основних принципів надання пільг, умов звільнення від оподаткування тощо. Ефективна податкова політика можлива за умови посилання на історичний досвід, особливостей національного господарства, у відповідності до функцій податків та на підставі принципів оподаткування. Вона забезпечує баланс соціальної справедливості та економічної ефективності.

При визначені ефективності здійснюваної податкової політики виділяють поняття етатизму – пріоритет інтересів держави над суспільством та обов'язків суб'єктів перед їх правами. При розробці податкової політики враховуються інтереси всіх сторін податкових відносин. Ефективність податкової політики оцінюється за ступенем виконання нею належних функцій. Враховуючи це, ефективність податкової політики розглядається, по-перше, з точки зору виконан¬ня державного бюджету (безпосередньо фіскальна ефективність), по-друге – з точки зору впливу на соціально-економічну динаміку в країні (стратегічна економічна ефективність). При цьому фіскальна ефективність податкової політики характеризує рівень реалізації фіскального потенціалу податкової системи країни, який можна оцінити за допомогою аналізу податкового навантаження на економіку як в динаміці, так і при порівнянні фактичних і планових показників.

Економічна ефективність податкової політики враховує не тільки забезпечення державного бюджету стабільними і рівномірними надходженнями доходів, але і стимулювання платників податків до розвитку бізнесу, удосконалення технології виробництва. Головними критеріями оцінки ефективності податкової системи є: рівність і справедливість податків стосовно всіх платників податків; визначеність і однозначність податкового законодавства, що дозволяють однаково його розуміти і тлумачити і платнику податків і працівнику контролюючого органу тощо.

Отже, проблема формування ефективної податкової політики – одна з найактуальніших у період модернізації економіки Україні. Її розв'язання має здійснюватися шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як наявної в країні законодавчої бази, так і здобутого у світі досвіду у сфері оподаткування, у напрямі запровадження такої податкової політики, яка б гарантувала або хоча б не гальмувала розвиток економіки.

Джерело: Самойленко Д.В. «Актуалізація оцінок ефективності сучасної податкової політики»