Економічний ризик як економічна категорія

Аналіз економічної літератури показує, що у дослідників немає єдиного погляду щодо проблеми ризику. Це пояснюється складністю та багатогранністю поняття. Перші дослідження ризику стосуються азартних ігор. Оскільки бізнес, зокрема, конкурентна боротьба, біржові торги близькі до азартних ігор, методи і результати цих досліджень були згодом застосовані у різних областях економіки.

За результатами роботи за планований період визначаються фактичні доходи, витрати і прибуток, що випадково і з рівною можливістю можуть відхилятися від найбільше ймовірних значень як у менший, так і у більший бік. Відхилення фактичних значень від запланованих включають крім випадкових відхилень також і помилку планування. Таким чином, фактичний прибуток може виявитися або нижче запланованого (на розмір втрат), або вище (тоді будуть отримані непередбачені додаткові доходи в результаті більш сприятливого збігу обставин). Розмір випадкового перевищення прибутку позначимо терміном “бонус”). Збитками будемо називати від’ємний (негативний) прибуток.

Ризик – економічна категорія, пов’язана з подоланням часткової непевності у виробничо-економічних відношеннях, що базується на ймовірносних оцінках досягнення як позитивного, так і негативного результату. Вивчення економічного ризику продиктовано необхідністю його використання в якості інструмента регулювання економічних відношень при ухваленні рішення в умовах ринку.

Наявність чинника ризику виконує важливі функції в економіці. Одна з головних – аналітична. Підприємець аналізує всі можливі проекти вкладення інвестицій, обираючи найбільше рентабельні і найменш ризиковані.

Стимулюючи пошук нетрадиційних рішень, ризик виконує тим самим інноваційну функцію. Ризик веде до економії коштів, сприяє повному розкриттю творчої активності людини.

Джерела:

  • Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 250 с.
  • Балабанов Н.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 315 с.
  • Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.
  • Вітлінський В.В та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. посіб – К.:КНЕУ, 2002. – 446 с.
  • Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.
  • Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 167с.
  • Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: МЭСИ, 1998. – 135 с.
  • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра – М, 1994. – 298 с.
  • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками /Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1996. – 220 с.