Виробничий ризик

Підприємець задля запобігання збитку вимушений вивчити різновиди ризику при виробництві, закупівлі, продажі продукції і всіх видах його підприємницькій діяльності. Завдання підприємця не в тому, щоб уникати ризику, а в тому, щоб передбачати його і понизити до мінімально можливого рівня. Втрати можна підрозділити на матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу і спеціальні.

У виробничому підприємництві найбільш вірогідні наступні несприятливі ситуації, що знижують економічну ефективність діяльності підприємства:

 1. Зниження об'ємів виробництва продукції через нестачу необхідної сировини і матеріалів, високої якості продукції, простою устаткування, низькій кваліфікації працівників і т.д.;
 2. Зниження цін із-за падіння попиту на продукцію, що виробляється, зміна ринкової кон'юнктури, цінова інфляція;
 3. Перевитрата матеріальних і енергетичних ресурсів;
 4. Підвищення тарифів на перевезення товарів;
 5. Підвищення рівня заробітної платні; не передбачене планом збільшення чисельності працівників;
 6. Зміна в несприятливу сторону ставок податків і відрахувань;
 7. Можливі штрафи і санкції.

Зниження об'ємів виробництва і реалізації продукції в порівнянні із запланованими із-за зменшення продуктивності праці, простою устаткування або неповного використання виробничих потужностей, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості початкових матеріалів, підвищеного відсотка браку веде до отримання виручки нижче запланованого рівня. Крім того можуть мати місце інші підвищені витрати в результаті вищих транспортних витрат, торгівельних витрат, накладних і інших побічних витрат. Перевитрата запланованого фонду оплати праці унаслідок перевищення розрахункової чисельності, або унаслідок виплати вищого рівня заробітної платні окремим працівникам також є чинником економічного ризику. Втрати від сплати підвищених відрахувань і податків при збільшенні їх ставок, а також втрати у вигляді штрафів, природного спаду і стихійного лих майже не піддаються строгому обліку, проте в цьому випадку для ухвалення рішення про продовження діяльності або висновок страхового поліса також необхідно оцінити можливий рівень втрат і їх ймовірність.

З вищесказаного витікає, що в даний час найважливіше значення для промислових підприємств набуває питання планування витрат виробництва, оскільки від їх рівня залежить фінансове положення і навіть часто можливість подальшого їх існування.

Виробничі витрати залежать як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників. До зовнішніх в першу чергу відносяться ціни на сировині, матеріали, паливо, енергію, запасні частини, а також вартість послуг підрядних організацій і транспортні тарифи. Їх величина визначається в результаті взаємодії попиту і пропозиції на ринку і не піддається регулюванню на рівні окремого підприємства (за винятком монополії і олігополії).

Внутрішні чинники пов'язані з ефективністю використовуваної технології, а також організацією і управлінням виробництвом. Це головним чином витрати сировинних матеріалів, палива і енергії, амортизація основних фондів, загальнозаводські витрати.

Оскільки рівень витрат на стадії планування у будь-якому випадку може бути визначений лише приблизно, необхідно для повнішого уявлення про можливі витрати використовувати ймовірнісний підхід. Теорія вірогідності і комбінаторика дозволяють виконати відповідний аналіз в коректній формі.

Джерела:

 • Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 250 с.
 • Балабанов Н.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 315 с.
 • Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.
 • Вітлінський В.В та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. посіб – К.:КНЕУ, 2002. – 446 с.
 • Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.
 • Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 167с.
 • Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: МЭСИ, 1998. – 135 с.
 • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра – М, 1994. – 298 с.
 • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками /Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1996. – 220 с.