Функції економічного ризику

Ризик не можна розглядати тільки як несприятливе явище. Його подвійна сутність виявляється у функціях, які він виконує.

У економічній літературі виділяють інноваційну, регулятивну, і аналітичну функції.

Інноваційна функція ризику полягає у пошуку нетрадиційних шляхів вирішення економічних проблем.

Регулюючу функцію ризику розділяють на конструктивну і деструктивну форму. Конструктивна полягає у тому, що підприємець, здатний ризикувати більш успішний, схильний до перспективних нововведень. Деструктивна – у тому що ухвалюються не обґрунтовані рішення без належного урахування закономірностей розвитку економічного середовища, що може призвести до збитків.

Аналітична функція ризику передбачає аналіз усіх можливих варіантів рішень і ухвалення найменш ризикованих і найбільш прибуткових з них.

Рівень або ступінь ризику залежить від відношення масштабу очікуваних втрат до обсягу майна підприємця, а також від ймовірності настання збитків.

Вільні від ризику інвестиції (risk-free) – це такі, де ймовірність утрат наближується до нуля, а відношення розміру втрат до розміру майна невелике.

У ринкових умовах звільнення від ризику не є метою. Тут діє закономірність «ризик – повернення», що розуміється як можливість одержання великих прибутків при більш високому рівні ризику. Проте це не суперечить необхідності розробки заходів щодо зниження ризику.

Джерела:

  • Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 250 с.
  • Балабанов Н.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 315 с.
  • Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.
  • Вітлінський В.В та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. посіб – К.:КНЕУ, 2002. – 446 с.
  • Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.
  • Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 167с.
  • Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: МЭСИ, 1998. – 135 с.
  • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра – М, 1994. – 298 с.
  • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками /Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1996. – 220 с.