Класифікація видів економічного ризику

В економічній літературі існує достатньо велика кількість різноманітних класифікацій ризику. Найбільш узагальненою, на наш погляд, є класифікація, запропонована О.Л. Устенко і І.Т. Балабановим:

 • За характером наслідків:
  • чисті – можливість отримання негативного або нульового результату. До них відносять природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі і торгові);
  • спекулятивні – можливість отримання як позитивного, так і негативного результату. Це фінансові ризики (є частиною комерційних).
 • За сферами діяльності:
  • виробничий ризик – збитки від зупинки виробництва із-за загибелі або пошкодження основних і оборотних фондів, а також ризики, пов’язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології;
  • комерційний ризик – це невизначеність результатів від даної комерційної операції або ризик втрат в процесі виробничо-господарської діяльності, який може бути спричинений зниженням обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення виробничих витрат та ін;
  • фінансовий ризик – пов’язаний з купівельною спроможністю грошей і з інвестуванням капіталу. Цей вид ризику виникає коли підприємець (фірма) не може виконати свої фінансові зобов’язання.
 • За чинниками виникнення ризиків:
  • природні ризики – ризики, спричинені природними явищами: землетрусами, повенями, бурями, пожежами, епідеміями і т.д.;
  • політичні ризики – можливість втрати прибутку внаслідок державної політики, тобто військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації, націоналізації, конфіскації, ембарго, мораторію на зовнішні платежі, зміни податкового законодавства, заборона на конверсію національної валюти у валюту платежу і ін.;
  • екологічні ризики – ризики внаслідок відповідальності за забруднення довколишнього середовища;
  • транспортні ризики – пов’язані з перевезеннями вантажів автомобільним, морським, залізничним, річковим і повітряним транспортом;
  • торговельні ризики – збитки із-за затримки або відмови від платежів, непостачання товару і т.п.;
  • майнові ризики – ризики втрати майна підприємця від причин, які не залежать від нього.
 • Ризики, що пов’язані зі споживною здатністю коштів:
  • інфляційні ризики – знецінення доходів із-за зниження купівельної спроможності грошей. Інвестиційні ризики включають ризики втраченої вигоди, зниження доходності і прямих фінансових втрат:
   • ризики втраченої вигоди – втрати в результаті нездійснення будь-якого заходу (страхування, хеджування, інвестування і т.п.);
   • ризик зниження доходності – зменшення відсотків і дивідендів за внесками, кредитами і портфельними інвестиціями. Включає процентні і кредитні ризики;
   • процентні ризики – втрати кредитних установ із-за перевищення процентних ставок виплат щодо залучених коштів над ставками по наданих кредитах, а також ризики втрат інвесторів у зв’язку із зміною дивідендів по акціях і процентних ставок по облігаціях, сертифікатах і інших цінних паперах;
   • кредитні ризики – небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків за користування кредитом. Сюди ж відноситься неможливість емітента, що випустив боргові цінні папери, виплачувати борг і відсотки. Кредитний ризик є різновидом також і ризику прямих фінансових втрат.
  • дефляційні ризики – результат падіння рівня цін, зниження доходів і погіршення умов підприємництва;
  • валютні ризики – пов’язані зі зміненням курсу валют. Цей вид ризику відноситься до спекулятивних, тому втрати однієї сторони економічного процесу приносять додатковий прибуток іншій стороні;
  • ризики ліквідності – втрати при реалізації цінних паперів і товарів;
 • За масштабами і розмірами ризики розділяють на: глобальний і локальний.
 • За аспектами: психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний і т.д.
 • За ступенем об’єктивності: ризик з об’єктивною, суб’єктивною й об’єктивно-суб’єктивною ймовірністю.
 • За ступенем ризиконасиченості рішень: мінімальний, середній, оптимальний і максимальний.
 • За типами: раціональний, нераціональний, авантюрний.
 • За часом ухвалення рішення: ризик що випереджає, своєчасний, запізнілий.
 • За чисельністю осіб, що приймають рішення: одноособовий і груповий.
 • За ситуацією: ризик в умовах визначеності (детермінований), в умовах невизначеності (стохастичний), в умовах конфлікту (конкуруючий).
 • Градація ризиків досить умовна, тому що окремі види ризиків можуть доповнювати, бути складовими одне одного.

  Джерела:

 • Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 250 с.
 • Балабанов Н.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 315 с.
 • Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.
 • Вітлінський В.В та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. посіб – К.:КНЕУ, 2002. – 446 с.
 • Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.
 • Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 167с.
 • Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: МЭСИ, 1998. – 135 с.
 • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра – М, 1994. – 298 с.
 • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками /Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1996. – 220 с.