Загроза і небезпека економічній діяльності суб'єктів суспільства

У системі полярних зв'язків розвитку природи і суспільства економічна безпека є відповідною реакцією на загрози і небезпеки нормальній діяльності всіх суб'єктів господарювання. Перешкоди досягненню економічної цілі, загрози і небезпека руйнації суспільного статусу суб'єкта економічної діяльності викликають супротивну реакцію.

Однак, не всі перешкоди мають своїм наслідком формування відносин економічної безпеки. Є перепони руху вперед, що викликані об'єктивними протиріччями розвитку. Наприклад, низькі темпи економічного зростання, низька ефективність виробництва, конкурентоспроможність виробництва і продукту є загрозою і небезпекою для економічного стану суспільства. Розвиток цих явищ має негативні наслідки. Але ці перешкоди долаються не здійсненням цілеспрямованих заходів усунення економічної небезпеки, а організацією функціонування всієї економічної системи суспільства та його окремих суб'єктів.

Разом з тим, окремі об'єктивні фактори також можуть бути джерелом економічної загрози і небезпеки. Наприклад, дії стихійних явищ природи можуть руйнувати продуктивні сили суспільства і приводити до економічних втрат. Окрім об’єктивних перешкод економічній діяльності є джерела суб'єктивного характеру, які пов'язані з суперництвом і конкуренцією. Наприклад, позбавлення конкурента джерел постачання сировини, технологій, кредитів, ринків збуту товарів і послуг тощо. Подібні перешкоди складають головне джерело економічної загрози і небезпеки для всіх суб'єктів економічної діяльності суспільства.

Для подальшого аналізу суттєвих проблем економічної безпеки треба, перед усім, визначитись з поняттями «економічна загроза» та «економічна небезпека».

Якщо поняття економічної небезпеки і безпеки є безпосередньо пов'язаними і протилежними полюсами, то категорія економічної загрози повинна мати власний зміст. Різниця поміж економічною загрозою і небезпекою визначається розвитком ймовірності втрати, перетворенням його джерела з потенційного в реальний чинник.

Поява загрози визначає потенційну можливість економічних втрат для суб'єкта господарювання. Реакція останнього на появу загрози повинна проявлятись в формуванні передумов для відбиття можливої небезпеки негативних наслідків. Отже, економічна загроза - це потенційна можливість завдання шкоди суб'єктам господарчої діяльності з боку окремих чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Природа економічної загрози має потенційній характер, але вона усвідомлюється людиною, хоча й не має реальних ознак. Усвідомлення економічної загрози дає можливість суб'єкту господарювання створити реальну модель її відбиття (наприклад, дії конкурента призвели до скорочення маркетингової мережі підприємства, продажу частини бізнесу, втрати контрольного пакету акцій, закриття фірми з усіма відповідними наслідками.).

Коли економічна загроза набуває ймовірного характеру, вона перетворюється з потенційного в реальній чинник можливої економічної втрати, який має граничні показники від 0 до 1. Таким чином, економічна небезпека - це конкретна і безпосередня, реальна форма проявлення загрози, яка має ймовірну математичну інтерпретацію.

Реальна небезпека з її ймовірним характером, в свою чергу, має особливості розвитку на двох етапах, між якими можна умовно визначити поріг. Перший з них (допороговий) визначається тим, що внаслідок реалізації небезпеки суб'єкт економічної діяльності несе втрати, які не руйнують його організаційні структури, тобто втрати, що поновлюються і не мають суттєвих наслідків для досягнення цілей розвитку.

Для другого (післяпорогового) етапу розвитку небезпеки, коли вона здійснюється, наслідком є руйнація частини або усіх організаційно-економічних структур суб'єкта господарювання, що унеможливлює виконання місії досягнення цілей розвитку.

Тому в межах розвитку економічної загрози і небезпеки формуються три складові частини ознак її виявлення для суб'єкта господарювання:

1. Потенційна можливість втрат (загроза).

2. Реальна можливість втрат прибутків і джерел їх походження, що поновлюються (допорогова небезпека).

3. Реальна можливість втрати статусу і згортання діяльності суб'єкта господарювання (післяпорогова небезпека).