Прокурор міста (району) – організатор державного обвинувачення

Успішне вирішення завдань, які стоять перед прокурорами, що беруть участь у судовому розгляді кримінальних справ, можливе за умови правильної організації цієї роботи. Вона повинна починатися з об’єктивної оцінки прокурором міста (району) обсягу роботи на даному напрямку прокурорської діяльності. За такої оцінки і прокурор повинен ураховувати кількісний склад суддів міського (районного) суду, кількість кримінальних справ, які вони розглядають за певний час, і їх категорію, а також умови діяльності прокуратури, маючи на увазі її штат, професійну підготовку працівників, а також місцезнаходження суду відносно розміщення прокуратури й інші особливості. Тільки після визначення обсягу роботи на даному й інших напрямках прокурор міста (району) видає наказ про розподіл службових обов’язків між оперативними працівниками. Наказом закріплюється обов’язки з підтримання державного обвинувачення одним або кількома помічниками прокурора. Якщо за цим напрямком прокурорської діяльності буде закріплено декілька оперативних працівників, то необхідно розподілити обов’язки між ними. Прокурор наказом призначає одного з них старшим, який повинен вести облік роботи, перевіряти своєчасність надання державними обвинувачами довідок за розглянутими справами, складати звіт про цю роботу за визначений період, аналізувати й узагальнювати її тощо.

Важливо, щоб прокурор, готуючи наказ, ураховував кількісний склад суддів, які розглядають кримінальні справи. Оптимальним є таке кількісне співвідношення, коли на кожного помічника прокурора, відповідального за що ланку роботи, припадає не більше двох складів суду. Закріплення обов’язків за конкретними помічниками прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді зовсім не означає, що тільки вони здійснюють дану функцію. Наказом Генерального прокурора України № 3 від 30 березня 2004 р. "Про завдання та організацію роботи прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ" визначено, що підтримання державного обвинувачення – службовий обов’язок кожного прокурора (п. 1.1 наказу), а керівники прокуратур повинні особисто брати участь у судовому розгляді кримінальних справ (п. 1.6. наказу). Визначаючи необхідну кількість помічників прокурора для участі в розгляді судами кримінальних справ, доцільно також брати до уваги їх кваліфікацію і досвід роботи. Від державного обвинувача вимагається знання кримінального і кримінально-процесуального права, уміння аналізувати докази й інші матеріали справи, вести полеміку в умовах змагального судочинства.

Практика свідчить, що на помічника прокурора, який за службовими обов’язками призначений підтримувати обвинувачення в суді, у ряді випадків покладається виконання й інших прокурорських обов’язків. Таке поєднання збільшує обсяг роботи помічника, але це цілком допустимо і не повинне викликати з його боку заперечень.

Безумовно, що кожного разу, коли вирішується питання про підтримання обвинувачення в тій чи іншій справі, його розв’язує особисто прокурор або його заступник. Слід зазначити, що на момент направлення справи до суду, хоча дата її розгляду ще невідома, завжди доцільно визначити, хто конкретно буде підтримувати державне обвинувачення. Коли ж почнеться розгляд справи в суді, помічник прокурора, якому доручили обвинувачення при направленні справи до суду, буде вже підготовлений до судового процесу. Особливо це важливо в багатоепізодних, ускладнених певними обставинами чи таких, що стосуються кількох підсудних, справах; якщо державний обвинувач призначається у період, коли справа знаходиться в прокуратурі, до направлення її в суд. Це дозволяє йому краіце підготуватися до судового процесу. Генеральний прокурор ставить вимогу: "Перед направленням кримінальних справ до суду доручати обвинувачам їх вивчати (п. 1.3 наказу № 3).

Якісна і своєчасна підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення значною мірою залежить від правильної організації роботи в прокуратурі міста (району). Перш за все прокуратура повинна своєчасно, за декілька днів до цього, мати інформацію про дату розгляду кримінальних справ у суді. Уся інформація надходить до прокуратури Із двох джерел. По-перше, це інформація прокурора, який брав участь у попередньому розгляді справи (ст. 240 КПК), де суд прийняв рішення про призначення справи до судового розгляду. По-друге, офіційне повідомлення суду про день і час розгляду справи в суді. Практика свідчить, що такі повідомлення надходять до прокуратури за 8-10 днів до початку розгляду справ. Це дозволяє прокуророві своєчасно вирішувати питання про те, хто з оперативних працівників і в якій справі буде підтримувати державне обвинувачення, щоб дати їм можливість підготуватися до судового процесу. Такий підхід до організації роботи з підтримання державного обвинувачення в суді дозволяє забезпечити якісну підготовку до судового процесу і виконати обов’язок державного обвинувача на високому професійному рівні. Злагоджена організація роботи прокуратури на цій ділянці є необхідною умовою того, щоб кожен прокурор приходив до суду з максимальною готовністю до виконання своїх обов’язків.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.