Попередження злочинності засобами прокурорського нагляду

У діяльності органів прокуратури значну частину займають наглядові функції, спрямовані на додержання та застосування законів, чим попереджаються правопорушення, у тому числі й кримінального характеру.

Місце прокуратури в системі суб’єктів попередження злочинності і визначається передбаченими в Законі України "Про прокуратуру" функціями нагляду за виконанням чинних на території України законів. Успіх профілактичної діяльності органів прокуратури значною мірою залежить від того, наскільки прокурор поінформований про фактичний стан злочинності, обставини, що їй сприяють.

Для організації профілактичної роботи прокурору необхідно мати повні відомості про злочинність: її стан і динаміку в цілому по місту, району, області; на конкретних об’єктах; види злочинності; фактори, що впливають на її стан, дані про осіб, які скоїли злочини й ін. Для детального вивчення злочинності прокурорам доцільно використовувати різні методи, у тому числі: аналіз статистичних даних про злочинність і обставини, що їй сприяють. На вказані обставини звертається увага прокурорів у Наказі Генерального прокурора України №1/1 від 19 січня 2004 р. "Про організацію аналітичної і методичної роботи в органах прокуратури". У ньому передбачається планувати аналітичні заходи з урахуванням стану злочинності та боротьби з нею, додержання та виконання законів, рівня ефективності прокурорського нагляду та об’єктивних підстав для цього (п. 2 наказу).

Плануючи аналітичні заходи, у тому числі аналіз стану злочинності, умов і причин, що сприяють вчиненню злочину, прокурор визначає напрямки наглядової діяльності.

Відповідно до законодавства про прокуратуру України основними галузями прокурорського нагляду є:

  1. нагляд за додержанням і застосуванням законів;
  2. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальний справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
  3. нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Тому є підстави стверджувати, що першочергове значення в плані попередження злочинності й інших правопорушень має наглядова діяльність органів прокуратури. У процесі здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів (загальний нагляд) у поле зору прокурора потрапляють різноманітні за змістом, формами прояви, механізми дій та інші криміногенні фактори, на які прокурор відповідним чином реагує. Наприклад, здійснюючи нагляд за виконанням Закону України "Про оплату праці" та соціально-економічних прав громадян, прокурор сприяє послабленню дії, а в ряді випадків і усуненню обставин, що зумовлюють виникнення складної життєвої ситуації та створюють матеріальне незабезпечення, відсутність коштів для існування, що може спонукати людину до здійснення злочину проти власності. Нагляд за додержанням природоохоронного законодавства значною мірою попереджує злочини проти довкілля та ін.

Повноваження прокурора з виявлення порушень законів реалізуються в процесі перевірок. Виявивши порушення законів, прокурор добивається їх усунення, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення. Такі перевірки І прийняті за їх результатами заходи прокурорського реагування можна розглядати як прикладні кримінологічні дослідження, оскільки вони за змістом спрямовані на виявлення порушень законодавства, прав громадян. Якщо зазначені порушення своєчасно не будуть припинені, то вони можуть сприяти здійсненню злочинів.

Важливим фактором підвищення рівня прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів с ефективність дій актів прокурорського реагування на виявлені порушення.

Передбачені Законом України "Про прокуратуру" акти прокурорського реагування: подання, протест, припис, постанова про порушення кримінальної справи, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення – є найбільш дієвими засобами реагування на виявлені в процесі перевірок правопорушення, у тому числі й криміногенні фактори. У даному випадку поведінка юридичних і фізичних осіб спрямовується в правове русло, реально поновлюються порушені права, притягуються до відповідальності винні особи.

Незважаючи на те, що в протестах (ст. 21) не аналізуються причини й умови виявлених правопорушень, сам факт усунення порушення закону на вимогу прокурора має велике значення для попередження злочинів, які інколи починаються з порушень фінансових, природоохоронних, адміністративних та інших норм. Тому прокурорське втручання у формі протесту попереджує дію криміногенних факторів, несприятливий розвиток подій, які можуть закінчитися злочином.

Певну роль у попередженні злочинів відіграють і такі акти прокурорського нагляду, як припис (ст. 22) та постанова (ст. 24) прокурора, що також попереджують дію криміногенних факторів.

Особливе значення у попередженні злочинних проявів має такий акт прокурорського реагування, як подання. Антикриміногенна роль подань визначається тим, що в цьому акті відповідно до вимог ст. 23 Закону України "Про прокуратуру" прокурор не тільки констатує порушення закону, але й аналізує їх причини та умови, а також вимагає усунути порушення закону, причини цих порушень і умови, що їм сприяють. Слід відмітити, що кримінологічні дослідження переконливо підтверджують не тільки зв’язок, але й у багатьох випадках ідентичність причин та умов злочинів і правопорушень незлочинного характеру. Часто вони мають одну й ту ж основу, але відрізняються масштабами дій і розміром завданої шкоди інтересам держави, підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам.

Дуже важливо, щоб прокурор кримінологічно обґрунтував подання і націлив Його на усунення причин і умов правопорушення. При цьому доцільно, готуючи подання, забезпечити кримінологічно грамотний аналіз обставин, які сприяли правопорушенням, правильно визначити адресата цих документів.

Аналіз діяльності органів прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів дозволяє зробити висновок, що вона сприяє стабілізації, упорядкуванню, приведенню в законні рамки економічних, соціальних та інших відносин, усуненню кримінально небезпечних ситуацій, причин і умов, які сприяють кримінально караним діям, що посягають на права і свободи громадян, захисту охоронюваних законом інтересів суспільства і держави.

Важливе місце в попередженні злочинів займає прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів цими органами, звертає увагу на виконання ними обов’язків із профілактики, запобігання злочинам та їх припинення.

Закони, які визначають статус органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, як правило, до числа завдань і обов’язків відносять і запобігання злочинам. Так, відповідно до ст. 2 Закону України "Про міліцію" до основних завдань міліції віднесено запобігання правопорушенням та їх припинення. Відповідно до ст. 10 цього Закону на неї покладаються основні обов’язки: виявляти, запобігати, притіняти та розкривати злочини; припиняти адміністративні правопорушення, виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень; вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів.

Аналогічні завдання, обов’язки та права передбачаються майже в усіх законах, що визначають статус правоохоронних органів: Державної податкової служби в Україні, Служби безпеки України та Ін. Поряд із цим, норми Кримінально-процесуального кодексу зобов’язують органи дізнання і досудового слідства займатися попередженням злочинів. При розслідуванні злочинів орган дізнання і слідчий зобов’язані виявити причини й умови, які сприяли вчиненню злочину (ст. 23 КПК), і вжити заходів реагування на виявлені причини й умови злочину – внести до відповідного державного органу, громадської організації або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов (ст. 23і КПК).

Нагляд прокурора за виконанням правових норм сприяє якісному здійсненню суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, органів дізнання і досудового слідства функцій із профілактики, запобігання злочинам і їх припинення.

До предмета прокурорського нагляду в цій галузі входить додержання прав і свобод людини та громадянина, а також установленого порядку розгляду заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини.

Прокурори щороку виявляють значну кількість фактів незаконної відмови в порушенні кримінальних справ, закриття їх за безпідставними мотивами, укриття злочинів від обліку. У цих випадках органи прокуратури використовують процесуальні засоби для захисту прав та інтересів громадян і держави, чим попереджують злочинність. Особливе значення для запобігання злочинам має забезпечення засобами прокурорського нагляду невідворотності покарання за злочини, які відповідно до норм Кримінального кодексу мають невелику тяжкість і за якими в ряді випадків органи міліції не вживають законних заходів реагування, Тому факти побоїв і мордування, погроз убивством, умисних легких тілесних ушкоджень залишаються поза увагою працівників міліції, що нерідко закінчується вбивствами й іншими тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Для попередження рецидиву злочинів велике значення має прокурорський нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ виконання покарань і заходів примусового характеру; адміністраціями місць тримання затриманих І взятих під варту, а також за виконанням міліцією законодавства про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

Здійснюючи прокурорський нагляд за додержанням законодавства про адміністративний нагляд, прокурори забезпечують дієвість і результативність цього інституту, який спрямований на попередження рецидиву злочинів.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.