Акція

Акція (лат. actio – розпорядження, дозвіл, претензія, фр. action – цінний папір) – вид цінного папера без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства. Акція підтверджує право на участь в управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду і на участь у розподілі майна у разі його ліквідації. Як предмет постійного продажу і купівлі акції мають свою ціну. Сума, зазначена в акції, є її номінальною вартістю, а фактична продажна ціна її називається курсом акції, що перебуває у прямій залежності від розміру виплачуваного дивіденду і в оберненій – від рівня позичкового відсотка. Розрізняють такі види акцій: іменні, на пред'явника, привілейовані та прості.

Історично першими у XVIII ст. з'явилися іменні акції, відтак почали випускати акції на пред'явника, які з по явою фондових бірж стали об'єктом купівлі-продажу. При продажу іменних акцій до книги реєстрації вносять відомості про кожну акцію (в т.ч. про власника і час придбання акції), а також про їхню кількість у кожного акціонера іменні акції, як правило, випускають крупним номіналом. При реєстрації акції на пред'явника у книзі фіксують лише відомості про їх загальну кількість. Акції на пред'явника випускають малими купюрами. За розміром отримуваного дивіденду акції поділяються на привілейовані та прості. На привілейовані акції дивіденди виплачують у формі стабільного, заздалегідь фіксованого відсотка, незалежно від поточного прибутку компанії. Тому після задоволення прав власників облігацій дивіденди виплачують на привілейовані акції, а в разі ліквідації акціонерного товариства їх власникам повертають вкладені в акції кошти за їх номінальною ціною. Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні акціонерними підприємствами. На прості акції виплачують дивіденди залежно від величини прибутку акціонерного товариства в поточному році, тому із зростанням прибутків власники значної кількості таких акцій отримують великі прибутки.

Прості акції набули поширення серед населення розвинутих країн Заходу. Так, в Японії тримачем акції є кожен сьомий житель, у США – кожен п'ятий, у Швеції – кожен другий. В Англії частка найманих працівників, які купили акції фірм (де вони працюють) за фіксованими цінами, становить 23%, у Швеції продаж акцій працівникам на пільгових умовах практикують 50% усіх відкритих акціонерних товариств. Так, у фондовому індексі акцій, що друкується газетою «Файненшл таймс», охоплено понад 700 акцій (25% від загальної кількості, які котируються на біржі). 92% цих акцій є простими, а 8% – привілейованими. Формально кожний власник акції є співвласником акціонерного підприємства і має право участі у прийнятті рішень. Насправді співвласником є той, хто володіє такою кількістю акцій, дивіденди на які становлять не менше 7–10% річної заробітної плати найманого працівника. Наприклад, найбільшу кількість акцій випустила в обіг американська корпорація АТТ. Але з понад 3 млн. акціонерів цієї компанії половина володіє менше 15 акціями кожний існують також засновницькі акції (дають засновникам певні переваги – додаткові голоси на зборах акціонерів, право першочергової купівлі акцій наступних випусків тощо), акції привілейовані та ін. Щодо прийняття рішень акції поділяють на «одноголосі», «багатоголосі» та «безголосі». Серед населення розповсюджуються переважно акції «одноголосі» та «безголосі», а керівництво акціонерними компаніями зосереджується в руках власників крупних пакетів акцій. Як вважає американський політолог Т. Дай, влада акціонерів над корпорацією є юридичною фікцією. Власники простих акцій найбільше ризикують у разі погіршення економічної кон'юнктури або банкрутства компанії. У разі втрати їх акцій держава відповідальності не несе. В Україні використання акцій як особливого виду цінних паперів регулюється законом «Про цінні папери і фондову біржу», чинним з 1.1.1992. Через розподіл акцій може встановлюватися тісний взаємозв'язок між колективними й особистими інтересами працівників, який виражається в прямому взаємозв’язку між госпрозрахунковим доходом та дивідендом. Крім того, за допомогою випуску акцій поповнюється джерело інвестицій акціонерних товариств.

Активна акція

Активна акція – акція, котирування якої висвітлюється в щоденних газетах, які відображають ситуацію на фондовому ринку і щодо яких відбувається найбільше біржових операцій купівлі-продажу.

Акція без дивіденду

Акція без дивіденду – акція, продана після отримання дивідендів. Покупець набуває права на отримання дивідендів тільки після нового розподілу акцій. Ця акція стає об'єктом купівлі-продажу після виплати дивідендів.

Акція без номінальної вартості

Акція без номінальної вартості – акція без оголошеного номіналу, не забезпечена активами, яку випускають за рішенням Ради директорів для поповнення статутного капіталу або привласнення додаткового прибутку.

Акція в умовній консигнації

Акція в умовній консигнації – вид акцій, які ще не випущені, але вже котируються на біржі.

Акція з відстрочкою

Акція з відстрочкою – акція, яка дає її тримачеві повне право власності, але він не отримує дивідендів до певного часу або до досягнення емітентом певного рівня прибутковості.

Акція з варрантом

Акція з варрантом – привілейована акція, до якої додано варрант (свідоцтво) на купівлю простої.

Акція з участю

Акція з участю – привілейована акція, яка дає тримачеві право брати участь у розподілі прибутку компанії понад належні йому дивіденди.

Акція росту

Акція росту – акція компаній, прибуток яких перевершує середній рівень національної економіки.

Акція трудового колективу

Акція трудового колективу – іменна акція, подібна за змістом до облігацій, яка поширюється тільки серед працівників компанії. Будучи засобом залучення додаткових фінансових ресурсів, правового становища, форми власності компанії-емітента вона не змінює. Тримачі акції не набувають прав на участь в управлінні компанією.

Акція-двійник

Акція-двійник – акція двох юридично незалежних компаній, власниками яких є одні й ті самі особи. Це передбачає одночасне проведення зборів акціонерів.

Багатоголоса акція

Багатоголоса акція – акція, яка дає її тримачеві право на кілька голосів на загальних зборах акціонерів.

Безголоса акція

Безголоса акція – акція, яка надає її власникові всі права, за винятком права голосу на зборах акціонерів.

Безоплатна акція

Безоплатна акція – вид акцій, які випускають як додаткову винагороду для розподілу серед акціонерів, пропорційно кількості наявних у них акцій.

Вінкульована акція

Вінкульована акція – це іменна акція, що передається іншій особі з дозволу акціонерного товариства, яке її випустило. Випускаються ці акції, щоб з'ясувати, хто є акціонером, і за необхідності виключити певну категорію осіб з числа акціонерів.

Голосуюча акція

Голосуюча акція – акція, яка дає тримачеві право брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати при прийнятті рішення.

Грошова акція

Грошова акція – проста акція, яку випускають для керівників компанії за нижчими цінами до проведення публічного розпродажу акцій. Синонім – акція «дешева».

Дохідна акція

Дохідна акція – акція, дивідендна плата за якою перевищує середній рівень.

Засновницька акція

Засновницька акція – акції, які розподіляються серед учасників акціонерних компаній і дають їм певні переваги на додаткові голоси на загальних зборах акціонерів, на першочергове отримання акцій при додатковому їх випуску і частини засновницького прибутку.

Захищена акція

Захищена акція – відносно надійні акції достатньо високої рентабельності, біржовий курс яких стабільний. Крім того, захищена акція – це акція, курс якої відносно стабільний під час економічного спаду.

Зворотна акція

Зворотна акція – привілейована акція, яка може бути викуплена емітентом.

Здвоєна акція

Здвоєна акція – проста (звичайна) акція двох акціонерних товариств, якими управляє один інвестор. Акції здвоєні продають як єдине ціле.

Золота акція

Золота акція – 1) акція, власник якої має право вето впродовж певного періоду (до 3-х років) на рішення зборів акціонерів про внесення змін до статуту компанії, її реорганізації або ліквідації, приєднання до інших компаній, передання в оренду чи заставу тощо; 2) частина акцій в руках держави, яка дає можливість зберегти контроль за роздержавленими акціонерними компаніями.

Конвертована акція

Конвертована акція – акція, яку можна обмінювати на привілейовану або звичайну за фіксованою ціною впродовж певного періоду. Відтак вона перетворюється на просту акцію.

Кумулятивна акція

Кумулятивна акція – привілейована акція, власник якої може отримати дивіденди, накопичені за роки, впродовж яких внаслідок незадовільного фінансового стану дивіденди не виплачувалися.

Натуральна акція

Натуральна акція – акція у формі дольових цінних паперів, яка засвідчує передачу акціонерному товариству майна, інтелектуальної власності, авторських прав технологій у постійне чи тимчасове користування.

Некумулятивна акція

Некумулятивна акція – привілейована акція з фіксованим доходом, за якого невиплачені дивіденди не накопичуються.

Необмежена акція

Необмежена акція – акція, яка дає її власникові всі відповідні права, в т.ч. право голосу.

Номінативна акція

Номінативна акція – акція, видана на ім'я певної особи і зареєстрована в книзі-реєстрі акцій компанії. У випадку її продажу або передачі власник повинен розписатися на звороті акції, що засвідчує його відмову від неї.

Обмежена акція

Обмежена акція – акція, яка приносить власникові дивіденди, але не дає або суттєво обмежує право голосу.

Основна акція

Основна акція – акція, яка дає її власникові право голосу, але не гарантує отримання дивідендів.

Позаспискова акція

Позаспискова акція – акція, вторинний обіг якої регулюється в установленому порядку.

Портфельна акція

Портфельна акція – акція, яка в руках емітента виконує роль контрольного пакета акцій.

Пред’явницька акція

Пред’явницька акція (англ. bearer stocks) – акции, правомочным владельцем которых является их предъявитель. Уступка прав по такой акции производится посредством фактической ее передачи.

Преміальна акція

Преміальна акція – це акція, що дає право лише на частину капіталу й прибутків порівняно зі звичайною акцією такої ж номінальної вартості, такі акції переважно розподіляються як додаток до заробітної плати.

Пряма акція

Пряма акція – привілейована акція зі звичайними привілеями щодо активів і дивідендів.

Спеціальна акція

Спеціальна акція – привілейована акція зі спеціальними привілеями щодо активів та дивідендів.

Умовно-іменна акція

Умовно-іменна акція – акція, для передачі якої іншій особі потрібна згода правління акціонерного товариства.

Циклічна акція

Циклічна акція – акція, ціна якої зростає чи знижується синхронно з піднесеннями і спадами в національній економіці.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.