Платіжний календар

Платіжний календар – короткотермінове прогнозування надходжень і витрат коштів підприємства (організації, установи). Складається з двох частин дохідної та витратної. Використовується для планування руху наявних у підприємства коштів і майбутніх фінансових потреб (надлишку або нестачі коштів). Балансується залишком (сальдо) на розрахунковому рахунку підприємства. Відмінність між поточним фінансовим планом підприємства і платіжним календарем полягає в тому, що перший є балансом за певний період часу, а другий – балансом на конкретну календарну дату.

 

Платіжний календарем складають на квартал з поділом за місяцями чи декадами, а на підприємствах, де можливі часті зміни грошових потоків, – на місяць з поділом за декадами чи тижнями. Найважливіший момент у складанні платіжного календаря – реальне оцінювання грошових доходів і витрат. Грошові доходи оцінюють за такими статтями перехідна з попереднього планового періоду дебіторська заборгованість – надходження коштів від покупців (замовників) за простроченою заборгованістю (наростаючим підсумком) виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, виручка від реалізації зайвого майна, інші надходження – асигнування з бюджету, фінансові допомоги тощо. Грошові витрати оцінюють за такими статтями поточна оплата рахунків постачальників і виконавців за поставлені матеріали, вироби, сировину, напівфабрикати, виконані роботи або надані підприємству послуги, погашення кредиторської заборгованості, заробітна плата і пов'язані з нею платежі, податки та платежі до позабюджетних фондів, витрати на поточний і капітальний ремонти, капітальні витрати на розширення, реконструкцію, технічне переобладнання підприємства та нове будівництво, сплата відсотків за кредит, інші платежі – виплата дивідендів на акції, невиробничі втрати, повернення раніше отриманих фінансових допомог тощо. Грошове сальдо на певну календарну дату визначають як різницю між сумами надходжень і витрат за попередній плановий період.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.