Касова робота

Касова робота – робота, що виконується в межах НБУ та комерційних банків відповідно до правил центрального банку, а на підприємствах, в організаціях і установах – відповідно до правил здійснення касових операцій. Кожне підприємство, організація, які здійснюють розрахунки готівкою, повинні мати касу. Вона створюється на підставі договору, очолює її касир, якого призначають наказом керівника підприємства. Уся готівка та цінні папери на підприємствах зберігаються, як правило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках – у комбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінчення касової роботи замикають на ключ і опечатують сургучевою печаткою касира.

Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняється залишати їх в обумовлених місцях, передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати. Враховані дублікати ключів в опечатаних касирами пакетах, скриньках тощо зберігаються у керівника підприємства, організації. Не рідше як один раз на квартал їх перевіряє комісія. У випадку загублення ключів керівник підприємства повідомляє про це органи внутрішніх справ і вживає заходів щодо негайної заміни замка металевої шафи. Перед тим як відчини їй приміщення каси і металеві шафи, касир зобов'язаний переконатися в цілості замків, дверей, віконних ґрат і печаток, у справності охоронної сигналізації. В разі пошкодження або відсутності печатки, пломби, замків на дверях або ґратах касир зобов'язаний негайно доповісти про це керівнику підприємства, а той – повідомити органи внутрішніх справ і вжити заходів щодо охорони каси до прибуття працівників міліції. Порядок ведення касових операцій у касах підприємств, організацій визначений НБУ у «Правилах ведення касових операцій у народному господарстві України» від 2.II.1995. Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, спільні, громадські та інші підприємства, об'єднання, організації, установи, незалежно від форми власності та виду діяльності, а також особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності й мають розрахунковий рахунок у банку, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. Згідно з Положенням НБУ про безготівкові розрахунки в господарському обороті України від 24.V.1993, суб'єкти господарської діяльності повинні здійснювати усі платежі з розрахунків у безготівковій формі, за винятком випадків, коли готівка може бути отримана з установ банків підприємствами для розрахунків з населенням (оплата праці, грошові виплати та заохочення, інші виплати, що не входять до складу коштів на споживання, допомоги, компенсації, гонорари, стипендії, пенсії, кошти на відрядження, закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, тваринницької та рослинницької сировини тощо). Каси підприємств, організацій, крім видаткових операцій, приймають кошти від населення в рахунок оплати продукції, яку випускає підприємство. Після надходження коштів до каси належно сформовану грошову готівку, понадлімітну грошову готівку здають того ж дня до операційних кас банків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.