Касова книга

Касова книга – форма відображення операцій з готівкою, їх обліку в касі підприємства, організації, реєстрації надходжень та видатків. Касову книгу шнурують, нумерують, скріплюють сургучевою печаткою, кількість аркушів у ній завіряє своїм підписом головний (старший) бухгалтер підприємства, організації. Касову книгу веде касир, який робить у ній записи по кожній операції з надходження та видатків готівкових грошей під час здійснення таких операцій. Підставою для записів у касову книгу є касові прибуткові та видаткові ордери або документи, що їх замінюють. Запис здійснюється на двох аркушах через копіювальний папір, другий аркуш – відривний. Щодня касир підраховує загальну суму оборотів за робочий день, виводить залишок грошей у касі на наступну дату, відтак другий (відривний) аркуш, що є касовим звітом, передає разом з касовими документами до бухгалтерії під розписку в касовій книзі.

 

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу. Якщо на підприємствах щодня здійснюють операції на загальну суму до десяти неоподатковуваних мінімумів, касові звіти можуть складатися один раз на 3-5 днів. На підприємствах, за згодою касирів, за належного забезпечення зберігання касових документів. Касова книга може вестися автоматизованим способом, за якого її аркуші формуються у вигляді машинограми «Вкладний аркуш касової книги». Водночас формується машинограма «Звіт касира». Обидві машинограми повинні складатися на початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і містити всі реквізити, передбачені формою касової книги. Нумерація аркушів касової книги у цих машинограмах здійснюється автоматично е порядку зростання від початку року. В машинограмі «Вкладний аркуш касової книги» останньою за кожен місяць повинна автоматично друкуватися загальна кількість аркушів касової книги за кожний місяць, а останньою за календарний рік – загальна кількість аркушів касової книги за рік. Отримавши машинограми «Вкладний аркуш касової книги» і «Звіт касира», касир зобов'язаний перевірити правильність складання касової книги і звіту касира, підписати їх і передати звіт разом з прибутковими і видатковими касовими документами до бухгалтерії.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.