Касова дисципліна

Касова дисципліна – дотримання підприємствами (фірмами), організаціями й установами правил виконання операцій з готівкою (надходження й видатки), термінів здачі її в банк тощо, різновид фінансової дисципліни установ банків, відповідно до Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України. Систематично, не менш як раз на два роки (якщо виявлено порушення, то частіше), згідно з рішенням керівника установи банку перевіряють дотримання касової дисципліни. Систематичну перевірку проводять на всіх підприємствах, в організаціях, установах, які обслуговує банк. Банк має право на отримання даних про їх касові обороти за джерелами надходження і цільовим призначенням витрачання грошей. Керівники установ банків при затвердженні планів перевірок на підприємствах, в організаціях щодо дотримання касової дисципліни, повинні враховувати, що перевірки дотримання касової дисципліни в установах, організаціях, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, здійснюють також фінансові органи. Відповідно до цих планів бухгалтерські працівники установ банків готують необхідні дані про суми готівки, зданої до кас банку і виданої з них організаціям, які підлягають перевірці. До перевірки касової дисципліни залучають усіх економістів установ банку і видають їм посвідчення про право на перевірку, підписане керівником установи банку.

 

Під час перевірки касової дисципліни з'ясовують:

  1. наявність встановленого ліміту каси;
  2. відповідність записів у касовій книзі про суми, отримані з банку і здані у банк, даним банку. У разі розбіжності між даними банку і записами у касовій книзі з'ясовують їх причину. Виявивши зловживання, установи банків зобов'язані негайно передати матеріали до правоохоронних органів;
  3. забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків кас, термінів і порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк не витрачених у визначений термін сум заробітної плати, допомог, стипендій, винагород тощо, встановлених банком норм витрачання грошей з виручки;
  4. правильність ведення касової книги і своєчасність обліку в ній надходжень і видатків готівки.

Касир, відповідно до чинного законодавства про матеріальну відповідальність працівників, несе повну матеріальну відповідальність за зберігання всіх прийнятих ним цінностей і за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок як навмисних дій, так і недбалого або несумлінного виконання своїх обов'язків. Після видання наказу (рішення, постанови) про призначення працівника на посаду касира керівник підприємства зобов'язаний ознайомити його під розписку з Порядком ведення касових операцій. Відтак з касиром укладають договір про його повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

У терміни, встановлені керівником підприємства, не рідше як один раз на квартал, на кожному підприємстві здійснюється раптова ревізія каси з повним поаркушним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. В разі виявлення ревізією нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначають суму нестачі або надлишку й обставини їх виникнення. Вищестоящі органи під час проведення документальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах в обов'язковому порядку здійснюють ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни. В акціонерних, кооперативних (у т.ч. у колективних сільськогосподарських підприємствах), громадських підприємствах, де це передбачено їх статутами, такі ревізії проводять ревізійні комісії. Особи, винні у систематичному порушенні касової дисципліни, притягуються до відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку.

Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається на керівника підприємства, фінансової служби, головного бухгалтера і касирів, за збереження цінностей – на службових осіб, за дотримання касової дисципліни в банках – на керівників установ банків. Відповідальність за правильну організацію касової роботи несуть також начальники дільниці інкасації або особи, які виконують їх обов'язки. Матеріальна відповідальність, пов'язана зі зберіганням резервних фондів оборотної (операційної) каси та інших цінностей, які є в грошових сховищах, і здійснення операцій з ними покладається на завідуючого касою установи банку. Керівники, головні бухгалтери та завідуючі касами установ банків зобов'язані забезпечити суворе дотримання емісійно-касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбутковуванням грошей, що надійшли до кас банку, і перерахуванням грошей з оборотних кас понад встановлені ліміти до резервних фондів (до республіканського банку Автономної Республіки Крим, регіональних управлінь НБУ, операційного управління НБУ). До установ банків і службових осіб, винних у порушенні вимог правил організації емісійно-касової роботи, можуть бути вжиті заходи фінансового і дисциплінарного впливу, передбачені відповідними законодавчими актами, а в окремих випадках – і кримінальна відповідальність. Касові працівники банків несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей у сформованих ними пачках, корінцях та в іншій упаковці за їх підписами, а також за наявність серед відсортованих і запакованих ними грошей неплатіжних або фальшивих білетів і монет та інші недоліки, які заподіюють банку матеріальну шкоду.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.