Деякі питання організаційно-правового забезпечення фондового ринку

Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Він поділяється на первинний і вторинний. Так, на первинному ринку з метою одержання емітентом фінансових ресурсів здійснюється первинний продаж цінних паперів. На цьому ринку покупцями є індивідуальні та інституційні інвестори: державні установи, інвестиційні й пенсійні фонди, інвестиційні банки, страхові компанії, трастові відділи комерційних банків, трасткомпанії тощо.

Після розміщення цінних паперів на первинному ринку, вони стають об'єктом на так званому «вторинному ринку». Як на первинному, так і на вторинному ринку є багато способів продажу й купівлі цінних паперів.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності. Вона включає: брокерську діяльність; дилерську діяльність; андерайтинг; діяльність з управління цінними паперами.

Під брокерською діяльністю розуміють укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи. Торговець цінними паперами може провадити брокерську діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 1 мільйон гривень.

Під дилерською діяльністю слід розуміти укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом. Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень.

Андерайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом. Торговець цінними паперами може провадити андерайтинг, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб. Торговець цінними паперами може провадити діяльність з управління цінними паперами, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку здійснюють фондові біржі. Вони, згідно законодавства створюють організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень, а біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками – торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. При цьому частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Фондова біржа є юридичною особою, набуваючи статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У світі налічується близько 200 фондових бірж. В окремих країнах існує власна національна історично сформована система бірж, що визначає характер функціонування біржової системи країни загалом і місце кожної конкретної біржі зокрема. Що ж до нашої країни, то, згідно зі статистичною звітністю на 2013 р., в Україні діяло 10 фондових бірж та їхніх філій, які розміщені в 20 областях та містах Києві й Севастополі. Лідером на фондовому ринку країни є фондова біржа «Перспектива» та ПФТС.

Джерело: Котирло О.О. «Деякі питання організаційно-правового забезпечення фондового ринку»