Еколого-економічна система

Еколого-економічна система – відносно самостійна природно-виробнича система, до якої входять природні, промислові, аграрні та комунально-побутові об'єкти, що функціонують як єдине ціле. Характеризується мінімальними матеріальними й енергетичними витратами за умови отримання запланованого обсягу продукції, досягнення оптимальної продуктивності використання природних ресурсів і забезпечення необхідної якості довкілля.

Розрізняють локальну, регіональну і глобальну еколого-економічну систему. Локальна – окрема ланка господарської діяльності (підприємство), яка розглядається у взаємозв'язку з близько розташованими об'єктами навколишнього середовища. Для регіональної еколого-економічній системі характерний вищий рівень і розмаїтість економічних об'єктів та ширша просторова сфера навколишнього середовища. Глобальна еколого-економічна система – система, в якій економіка розглядається загалом, а навколишнє середовище – у планетарному масштабі або в межах національних кордонів. Головним компонентом, що визначає напрям і характер функціонування еколого-економічній системі загалом, є її виробнича ланка. Особливість екологічних компонентів еколого-економічній системі полягає в тому, що практично всі її елементи зазнають постійного впливу господарської діяльності.

Поняття «еколого-економічна система» дає можливість здійснити системний підхід при дослідженні проблеми взаємодії виробничої діяльності з навколишнім середовищем. Важливим завданням аналізу еколого-економічній системі є визначення взаємозв'язків між параметрами технологічних процесів і змінами в навколишньому середовищі. Функціонування еколого-економічній системі базується на принципах обміну речовин, енергії та інформації між її структурними одиницями, що відбувається у процесі суспільного виробництва. Ефективність функціонування еколого-економічної системи визначається якісними і кількісними показниками використання ресурсів і станом навколишнього середовища.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.