Цивілізована конкуренція

Цивілізована конкуренція – конкуренція між товаровиробниками всередині країни та між країнами, що здійснюється в умовах мінімального дієвого втручання держави у її форми та методи з урахуванням вимог соціальної справедливості й цінностей демократичного суспільства. В основу цивілізованої конкуренції покладено такі принципи:

  1. На жодному ринку немає «вільної конкуренції» як абстрактної теоретичної конструкції. Конкуренція як така вплетена завжди в існуючі форми і механізм соціальної комунікації, в систему цінностей суспільства, ідеологій, соціальних зв'язків, технологій і галузей, здобуття й утвердження влади, установ, знань і простої людської довіри.
  2. Ринкові процеси як такі не завжди і не скрізь успішно функціонують (наприклад, навколишнє середовище, сільське господарство, економіка житла, надмірні витрати ресурсів за технологією екстенсивної диференціації продукту). Це стосується й України та пострадянських країн після запровадження в них «монетарної шокотерапії».
  3. Партнери з обміну не є гомогенною групою, і значна частина трансакцій не є добровільною. Те саме характерно й для європейських економічних зв'язків між великими і малими фірмами, між фірмами і постачальниками, для торгівлі між бідними й багатими країнами або для можливостей політичного впливу. Субсидії також розподіляються не за принципом конкуренції.
  4. Розрегулювання ринку може бути позитивним, хоча за певних умов це призводить до негативних наслідків. Цей принцип стосується і регулювання ринку, і запровадження владної вертикалі. Слід також завжди ретельно обдумувати, чи перебуває прибуток у діловій активності підприємця у правильному співвідношенні з соціальними й іншими витратами пов'язаними зі станом ринку.
  5. Неприборкана конкуренція – самознищуюча й нерідко «самоїдська». Так, у XVIII ст. індійська текстильна промисловість почала конкурувати з британською через те, що зайвим виявився не вільний ринок, а сильна монополія Англії, тобто існував зовсім різний розподіл шансів.
  6. Принципи соціального дарвінізму й неолібералізму швидше шкодять конкуренції, ніж виправдовують її, оскільки кожний ринок залежить від трьох основних субстанцій наявних у суспільстві, а саме довіри, співпраці й чесності. Коли їх не існує, як і в разі агресивної конкуренції, ринок не може ефективно функціонувати або функціонує неправильно. Якщо довіра, співпраця й чесність існують, але поступово дедалі більше підриваються агресивною теорією і практикою, що проповідує безмежний егоїзм, така ринкове орієнтована система дуже ненадійна.
  7. Кожний практик визначає для себе значення кооперації, яка виражає загалом інші відносини в конкуренції Р. Акселрод довів, що кооперативна поведінка в ринкових процесах успішніша, ніж некооперативна. Він виводить чотири правила не будь заздрісним, не поводься некооперативно, першим прагни до взаємності, не прагни бути «знайком». Кооперація передбачає певну стабільність соціальної системи і базис довіри та інформації, представлені надійним інститутом. Вона потребує не «хороших» або «нових» людей, а людей, які не втратили здатності до дружелюбності до терпимості та людяності. Цей пункт німецької конкурентоспроможності ніхто не вважав зайвим або не помічав зовсім.

Водночас це не заперечує принципу структурно-інституціональної свободи конкуренції А Сміт прагнув звільнити економіку від меркантилістського контролю. Його критика була всеосяжною і конституційною за значенням. Він намагався довести, що з усуненням діючих обмежень в торгівлі, які запроваджує держава, завдяки такому всеосяжному підходу, увазі лише до структурно інституційних змін ситуація поліпшується для всіх заінтересованих сторін. Перемога політики laiser-faire пояснюється тим, що інтелектуали й політичні лідери визнали новий принцип соціального порядку, що дало їм можливість позбутися вузького і короткозорого прагматичного бачення. Принцип Сміта той самий, що й у впорядкованій анархії – режимі з чітко визначеними індивідуальними правами, свободою укладати добровільні договори і забезпеченням їх дотримання. Як зазначає Дж. Бюкенен, правильне розуміння принципу laiser-faire дало змогу людині концептуалізувати соціальний процес, що був упорядкованим і ефективним й без докладних вказівок централізованого суб'єкта, що ухвалює рішення, без неминучого домінування держави під час виконання ним функцій, відмінних від функцій «держави, що захищає». Хоча соціалістичні критики досягли успіху у виявленні «тріщин», які дав ідеальний порядок laiser-faire в теорії і в практиці, однак вони не запропонували альтернативний організаційний принцип, який можна було б приблизно зіставити за інтелектуальною привабливістю. У марксистській доктрині відсутній чіткий теоретичний опис суспільства «після революції». Подальші спроби змоделювати роботу соціалістичної системи звелися до трансляції (практично у буквальному значенні) принципів laiser-faire. На практиці режими під вивіскою соціалізму є не що інше, як бюрократичні монстри. Через їх корумпованість та ігнорування конкуренції, через негативний вплив який мали на принцип laiser-faire соціалістичні ідеї, породжена прагматизмом ерозія принципу мінімальної держави набула інтелектуально-ідеологічної респектабельності. Домінуючий організаційний принцип, який володів умами людей у XIX ст. і був втіленням життєздатного суспільства з мінімальним, але дієвим державним втручанням, поступово розмивається. Таким чином, суспільству треба подолати колективну віру в абсолютно «вільну гру» ринкових сил та всемогутність технології. Необхідне мінімальне, але дієве державне втручання в конкурентні порядки. Принципи laiser-faire, за класифікацією У. Блюма, конкретизуються в таких функціях конкуренції управлінська і керівна – координація планів підприємництва, а також розподіл факторів виробництва, рідкісних ресурсів і матеріалів (товарів) стимулююча – використання ресурсів у взаємозв'язку із збільшенням прибутку, розподільча – розподіл плати за принципом еквівалентності внеску, свободи конкуренції – обмеження господарської влади, перешкоджання політично-економічним монопольним утворенням, структурно-політична – досягнута через економічне зростання і споживчі пільги, зміну політичної, економічної, соціальної структури. У розробці правил та інститутів, тобто організаційних умов для зазначених функцій конкуренції у взаємозв'язку з неринковим управлінням, слід звертати увагу на міжнародні, абсолютно різні види систем господарювання, що змагаються, такі, як конкурентні утворення в Японії, Західній Європі або в Америці, а також інші ринкові господарства. Вони не є «одновимірними питаннями» (адже існують різні «моделі» і «системні варіанти» конкуренції), а зумовлюють одна одну і виступають у змаганні одна з одною. Процес і наслідки такої конкуренції за своєю природою селекційний (інтегрують локальні, регіональні та глобальні проблеми конкуренції). Водночас принципи вільної конкуренції поступово породжують диференціацію товаровиробників, посилюють процес концентрації виробництва і капіталу, що на певному етапі призводить до виникнення монополістичних утворень. У XX ст. спостерігалося посилення ролі держави в економіці, яка зростатиме із загостренням глобальних проблем людства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.