Дохід позареалізаційний

Дохід позареалізаційний – дохід підприємства, який складається з суми отриманих (за вирахуванням сплачених) штрафів та інших грошових стягнень (за винятком сум, внесених до бюджету у вигляді фінансових санкцій за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства), суми прибутків минулих років, виявлених у звітному році, надходження боргів, раніше списаних як безнадійні, отриманих сум відсотків за зберігання коштів на рахунках у банках, суми курсових різниць за валютними рахунками і за операціями в іноземній валюті, надходження боргів і дебіторської заборгованості, дивідендів (відсотків) від акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать підприємству, а також від пайової участі у спільних підприємствах, інші доходи, що надходять у власність підприємства від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.