Госпрозрахунковий дохід

Госпрозрахунковий дохід – найважливіший елемент новоствореної вартості в умовах економічної самостійності підприємств, які працюють на основі принципу самофінансування та інших принципів господарського розрахунку. Госпрозрахунковий дохід складається з фонду заробітної плати та частини прибутку, що залишається після сплати податків і відсотків за кредит, а також штрафів, пені, неустойок іншими словами, госпрозрахунковий дохід – це т. зв. чистий прибуток підприємства та фонд заробітної плати.

У розвинутих країнах світу грошові надходження, які отримує компанія засвою підприємницьку діяльність, називають "грошовим потоком". Він обчислюється як різниця між усіма надходженнями та видатками компанії, тобто валовий прибуток плюс амортизаційні відрахування. Крім того, визначається нетто-грошовий потік – частина прибутку та амортизаційні надходження, що витрачаються на інвестування й поповнення резервів. Він обчислюється як різниця суми надходжень і видатків, податку на прибуток й дивідендів, відсотків плюс амортизаційні надходження. Частину його підприємства використовують на розширення і технічну реконструкцію виробництва, підготовку та перепідготовку кадрів, соціальні потреби, преміювання колективу, на охорону праці, доброчинні фонди тощо. В Україні з чистого прибутку державних підприємств формуються фонд розвитку виробництва, науки й техніки, фонд соціального розвитку колективу, фонд матеріального заохочення. Кошти з фонду розвитку виробництва повинні спрямовуватися на технічне переоснащення виробництва, наукові й дослідно-конструкторські розробки, перепідготовку кадрів, освоєння нових видів продукції, збільшення власних оборотних коштів тощо. Цей фонд утворюється з відрахувань з прибутку, амортизаційних відрахувань та ін. У компаніях розвинутих країн світу фонд розвитку виробництва, науки й техніки як такий не формується. Для фінансування інвестиційної діяльності використовують амортизаційні відрахування, фонд нерозподіленого прибутку та резервні фінансові фонди (загальний, поточний, оперативний, фонд для гарантування від втрат при фінансуванні НДДКР та ін.). Кошти фонду соціального розвитку колективу спрямовуються на житлове будівництво, будівництво й утримання об'єктів соціально-культурної сфери, оздоровчі заходи, підвищення кваліфікації працівників та інші соціальні потреби. З фонду матеріального заохочення виплачують премії за підсумками виробничої діяльності У компаніях країн Заходу з фондів, що знаходяться в їх розпорядженні, виплачують дивіденди на акції, роблять інвестиції в основний та оборотний капітал, а також погашають борги або викуповують акції.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.