Трудова власність

Трудова власність – власність, яка заснована на власній праці, унеможливлює використання найманої праці й означає привласнення засобів виробництва, створеного продукту окремою особою, сім'єю чи трудовим колективом. На сучасному етапі трудова власність певною мірою поширена в сільському господарстві, сфері послуг, роздрібній торгівлі та ін. Додатковими критеріями належності власності до трудової (крім невикористання найманої праці), а також розмежування форм трудової та нетрудової власності є привласнення необхідного або додаткового продукту, рівень доходів, який або дає змогу перетворити гроші на капітал, або заперечує таку можливість, витрати додаткового продукту та індивідуальне споживання або розширене відтворення, відокремлення власності на робочу силу від засобів виробництва або відсутність такого відокремлення тощо. Чітко розмежувати трудову власність і власність нетрудову важко. Так, фермер, який не використовує найманої праці, але застосовує сучасну техніку, досягає високих результатів виробництва і через механізм цін може привласнювати частину прибутку. Дрібний ремісник наймає для роботи на своєму підприємстві кількох працівників, але створеного ними додаткового продукту недостатньо, щоб звільнити від праці самого власника. Такі підприємства одні економісти відносять до підприємств з трудовою власністю, інші – до проміжної (між трудовою і нетрудовою) форми власності, оскільки вона поєднує в собі риси цих протилежних за соціально-економічним змістом форм власності. Якісно новою формою трудової власності в останні десятиріччя в деяких розвинутих країнах світу стали підприємства, викуплені трудовими колективами. У США їх майже 11 тис., а кількість працівників на них сягає10 млн. осіб. Питома вага трудової власності у сукупній власності будь-якої країни незначна. Перспективною в майбутньому (через її високу ефективність, відсутність відчуження працівників від засобів виробництва, створення стабільних стимулів до праці тощо) маєстати трудова колективна власність.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.