Бюджетні обстеження

Бюджетні обстеження – вибіркові статистичні дослідження життєвого рівня різних суспільних груп населення. Дані бюджетного обстеження характеризують рівень задоволення матеріальних та духовних потреб людей. Бюджетні обстеження дають інформацію про конкретні рівні доходів і видатків, споживання та заощадження сімей робітників, службовців, селян і динаміку змін цих рівнів, структурні зрушення у споживанні, визначають місце та значення окремих джерел у формуванні доходів сім'ї. За допомогою цих обстежень визначається залежність споживання від рівня доходів, від складу сім'ї та інших соціально-економічних факторів. Вивчення отриманої інформації в динаміці за низку років в галузевому й територіальному розрізі дає змогу виявити закономірності формування доходів, видатків і споживання не тільки загалом по обстежуваних сім'ях, а й по окремих групах, доповнюючи балансові дані державної статистики, що характеризують життєвий рівень всього населення.

 

Інформація бюджетних обстежень використовується як у поточному, так і в перспективному плануванні показників рівня життя громадян та їх сімей. На підставі бюджетних обстежень визначають мінімум матеріальної забезпеченості, який в даних економічних умовах відповідно до структури споживання матеріальних та культурних благ потрібний для нормального відтворення робочої сили і передбачає розміри доходів, що забезпечують цей приріст. За допомогою мінімуму матеріальної забезпеченості обчислюють мінімальну заробітну плату й оптимальне співвідношення між розміром заробітної плати, пенсії, яка б забезпечувала нормальні умови життя усіх груп населення.

Бюджетні обстеження дають також змогу визначити загальний обсяг і структуру матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення розумних потреб людей. На підставі запроектованих обсягів потреб населення, встановлених через формування раціонального бюджету, визначають бажаний рівень розвитку окремих галузей народного господарства, відтак розраховують обсяги капіталовкладень, сировинних та трудових ресурсів. Джерелом бюджетних обстежень є вибіркові спостереження, коли обстежують не всі одиниці, що вивчаються, а лише певну їх частину, відібрану так, щоб результати спостереження вибіркової сукупності відповідали за відповідними показниками результатам генеральної сукупності. Вибіркові спостереження проводять значно швидше, з меншими витратами, а отримані результати не поступаються за точністю та достовірністю результатам суцільного спостереження. Для бюджетного обстеження сім'ї відбирають у два етапи спочатку механічно, через відповідний інтервал визначаються відповідні підприємства, організації, заклади, де працює населення, яке підлягає обстеженню, відтак відбирають працівників, робітників, службовців, селян, в сім'ях яких проводитиметься бюджетні обстеження. Такий підхід до визначення вибіркової сукупності забезпечує представництво у вибірковій сукупності всіх основних типів сімей, що різняться рівнем життя, механічний відбір сімей у межах типових груп генеральної сукупності, а це унеможливлює суб'єктивізм формування вибірки. Важлива умова успішного проведення бюджетного обстеження – забезпечення повноти й достовірності отриманої інформації. Досягається найраціональнішим способом отримання інформації від сімей. Збираючи дані через опитування населення, водночас використовують щоденні записи сімей про їхні доходи, видатки і споживання протягом обстежуваного періоду. При складанні бюджету сім'ї використовують також дані про нарахування заробітної плати робітникам і службовцям, працівникам сільської місцевості, пенсіонерам тощо. Програма бюджетного обстеження містить питання про зайнятість, освіту, медичне обслуговування, видатки на харчування, одяг, предмети культурно-побутового призначення та ін. У таблицях цієї програми містяться дані про склад сім'ї за статтю, віком, зайнятістю, про сімейний дохід з виділенням джерел надходження, а також споживання матеріальних благ та послуг. Така інформація необхідна також для визначення рівня платоспроможного попиту населення її обробляють і аналізують через групування населення за кількістю членів сім'ї, величиною середньомісячного доходу, кількістю споживання продуктів харчування, придбання непродовольчих товарів та послуг порівняно з нормами та нормативами. Групування бюджетів за окремими суспільними групами характеризує диференціацію населення за рівнем добробуту, дає змогу вивчити фактори, що впливають на нього.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.