Регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні стійкого розвитку регіонів України

Забезпечення стійкого розвитку регіону обумовлюється достатністю фінансових ресурсів. На сьогодні диспропорції економічного розвитку в Україні позначилися на бюджетній сфері, виникла проблема дефіциту фінансових ресурсів на рівні місцевих бюджетів. Місцеві органи влади позбавлені фінансової самостійності у зв’язку з посиленням тенденції залежності місцевих бюджетів від фінансової допомоги. Доходи місцевих бюджетів тільки на 45,6% забезпечують фінансування покладених на них завдань. Залишаються невирішеними завдання досягнення фактичної фінансової самостійності, збалансованості місцевих бюджетів, повноцінного фінансування програм соціально-економічного розвитку регіонів. Особливої актуальності набуває механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні.

Методологічною основою побудови механізму регулювання міжбюджетних відносин є концепція, яка синтезує принципи, завдання, інструменти регулювання та механізм її реалізації:

Концепція регулювання міжбюджетних відносин в Україні

Правову основу регулювання міжбюджетних відносин складає Бюджетний кодекс, де в ст. 7 визначено принципи бюджетної системи України. Виходячи з результатів дослідження зроблено висновок щодо використання окрім фундаментальних уточнених принципів: саморозвитку, соціально-бюджетної ефективності, довгострокової збалансованості, стійкості бюджетів. Першочерговими завданнями регулювання міжбюджетних відносин на сучасному етапі є зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування, скорочення асиметрії у рівнях бюджетної забезпеченості територій, забезпечення збалансованості місцевих бюджетів, підвищення якості управління місцевими фінансами.

Інструментами регулювання міжбюджетних відносин є: методи і важелі; аналіз трансфертного механізму; аналіз стійкості бюджету регіону. Регулювання міжбюджетних відносин в Україні здійснюється такими методами: власних доходів; регулюючих доходів; закріплених доходів; трансфертним; кредитування; міжбюджетних взаєморозрахунків; вилучення коштів.

До важелів регулювання міжбюджетних відносин можна віднести дотації, субвенції, податки, неподаткові платежі, бюджетні позички, взаємні розрахунки, кошти, що передаються до державного бюджету, накази, інструкції та санкції. Аналіз трансфертного механізму бюджетного регулювання передбачає оцінку впливу міжбюджетних трансфертів на розвиток регіонів та аналіз складових міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання; субвенцій; коштів, що передаються до державного бюджету). Аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів надає інформацію щодо ефективності місцевого управління, рівня автономії від державної влади та достатності коштів для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань.

Механізм реалізації концепції регулювання міжбюджетних відносин включає: оцінку ефективності механізму регулювання; моніторинг; розробку сценарію розвитку міжбюджетних відносин для реалізації бюджетної політики. Оцінка ефективності регулювання міжбюджетних відносин надає можливість виявлення збалансованості бюджетної системи, забезпечення реалізації бюджетами різних рівнів делегованих державою видатків відповідними доходами та ефективності усунення асиметрії територій за рівнем бюджетної забезпеченості. Моніторинг регулювання міжбюджетних відносин орієнтований на проведення регулярного спостереження його результатів та аналізу тенденцій змін фінансового стану місцевих бюджетів з метою інформаційної підтримки прийняття рішень. Розробка сценарію розвитку міжбюджетних відносин для реалізації бюджетної політики здійснюється на основі прогнозних розрахунків результатів регулювання міжбюджетними відносинами та вибору стратегії поведінки суб'єктів міжбюджетних відносин.

Визначені завдання, інструменти регулювання та механізми реалізації концепції спрямовані на досягнення стійкого розвитку регіонів і створення рівних умов для їх економічного зростання.

Джерело: Велентейчик Н.Ю. «Регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні стійкого розвитку регіонів України»