Бюджетне регулювання

Бюджетне регулювання – один із найважливіших економічних методів державного регулювання (повніше – фінансово-бюджетне регулювання). Сутність його в тому, що держава встановлює оподаткування та державні витрати з таким розрахунком, щоб вони могли гасити коливання економічного циклу, сприяли високому рівню зайнятості, обмежували інфляцію або пом'якшували дефляцію (застій).

 

Бюджетне регулювання як основний метод державного регулювання економіки широко використовувалося в країнах з соціальною ринковою економікою з 30-х до середини 70-х XX ст. Базувалося на основних положеннях кейнсіанської теорії: фіскальна політика повинна орієнтуватися на боротьбу з безробіттям, передбачати зростання державних витрат і скорочення податків. Фіскальна політика, орієнтована на зниження інфляції, вимагає скорочення державних витрат при зростанні податків.

Стрижнем бюджетного регулювання є бюджет, через який держава виконує дві основні функції в економіці перерозподіляє дохід і активізує сукупний попит.

Використання фінансово-бюджетних методів у системі державного регулювання ринку і в сучасних умовах зводиться до маніпулювання ставками податків, державними витратами для встановлення рівноваги на ринку. Якщо в економічній системі спостерігаються активізація сукупного попиту і розвиток інфляції, уряд підвищує податки на доходи підприємств і населення, обмежуючи державні витрати і навпаки, якщо в економічній системі з'являються ознаки депресії, ставки податків знижуються, бюджетні витрати зростають. Держава, використовуючи бюджет, бере участь у фінансовій допомозі щодо розвитку окремих галузей і сфер діяльності. Державний бюджет забезпечує фінансування заходів у певних галузях економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення – об'єктів народного господарства сфери монопольної діяльності держави, цільових науково-технічних програм, розвитку сфер некомерційного сектора економіки (освіти, охорони здоров'я, культури тощо).

Фінансово-бюджетна політика України запроваджена на рівні центрального уряду, на рівні місцевих органів влади (області, району, міста), а також на рівні різних позабюджетних фондів (Фонду зайнятості населення, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування). Бюджетна система складається з загальнодержавного та місцевих бюджетів. В законодавстві визначено функції кожної ланки бюджетної системи, їхні дохідні джерела, закріплено право кожної ланки бюджетної системи на самостійний бюджет, основу якого становлять власні й закріплені законом доходи по всіх ланках бюджетної системи. Витрати з державного бюджету здійснюються не лише у вигляді прямих державних інвестицій, прямого фінансування, й у таких формах, як дотації, субсидії і субвенції.

Податкова політика як складова фінансово-бюджетного регулювання у світовій практиці державного регулювання економіки діє через відсоткову політику на грошовий обіг. У сучасному господарському механізмі податки повинні посилити правовий захист майнових інтересів підприємств, об'єднань стимулювати підвищення ефективності виробництва, надаючи їм юридичну й фактичну можливість розпоряджатися доходами. Однією з особливостей сучасних систем оподаткування в країнах з розвинутою ринковою економікою є стимулювання державного розширеного відтворення і стримування прямого або прихованого використання капіталів для особистого збагачення.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що податки широко використовуються для регулювання темпів економічного зростання. Але вони як економічні регулятори діють лише в певних межах, не спричиняючи негативних наслідків. Зростання системи податкового тиску призводить до поповнення бюджету лише певною мірою. Високі податки негативно впливають на ефективність праці, підприємницьку діяльність, стимулюють перехід до тіньової економіки і навпаки, зниженням ставок і прогресії оподаткування стимулює трудову ініціативу, заощадження та інвестиції. В системі державного регулювання широко використовується система диференційованого підходу до надання цільових податкових знижок і пільг, а також прогресивного оподаткування. Так, пільги щодо податку на прибуток в Україні були запроваджені на прибуток використовуваний на реконструкцію й модернізацію активної частини виробничих фондів, на нове будівництво, розширення, введення й освоєння потужностей для виробництва товарів (робіт, послуг), витрати підприємства на проведення власними силами або науковими організаціями науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, підготовку й освоєння нових прогресивних технологій тощо і навпаки, додатково до податку на прибуток, встановленого для господарської діяльності, був передбачений податок на прибуток від посередницьких операцій, лотерей доходів від здавання в оренду приміщень і окремих видів майна, від казино, відеосалонів тощо.

Один із податкових методів державного регулювання – прискорена амортизація, яка дає змогу в перші роки експлуатації машин і устаткування списати більшу частину їх вартості. Прискорена амортизація устаткування використовується передусім для дослідних робіт, виробництва технологічно складного устаткування, для фірм з витратами на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та ліцензійних підприємств. Завдяки прогресивним амортизаційним відрахуванням виробники не лише використовують найновіше устаткування, а й практикують замшу морально застарілого навіть до закінчення терміну його фізичного зношування. Фінансово-бюджетна політика України в перехідний період була недостатньо послідовною і не цілком адекватно к умовам цього періоду.

У вузькому значенні бюджетне регулювання – це механізм збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів. Здійснюється через акумулювання значної частини доходів у бюджеті держави (республіканському бюджеті) і перерозподіл їх у вигляді дотацій місцевим бюджетам. Фінансові відносини між «центром» і місцевими органами влади в перші роки формування ринкової економіки в Україні були складними. Встановлений розподіл податків між загальнодержавним і місцевими бюджетами відбувався таким чином, що прибутків від податків, асигнованих місцевим органам влади, бракувало для збалансування місцевих бюджетів. Раціональними були б децентралізація державних фінансів, структурне розмежування державного і місцевих бюджетів за джерелами накопичення та витрат.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.